Fryg­ter, at Brei­vik bli­ver far­li­ge­re

BT - - NYHEDER -

STRAF

Al­li­ge­vel er den nor­ske massemorder An­ders Be­hring Brei­vik cho­ke­ret over de for­hold, han bli­ver budt i fa­engs­let. Tru­er med selv­mord For få må­ne­der si­den tru­e­de han med at ta­ge sit eget liv, hvis ik­ke for­hol­de­ne i Ski­en fa­engs­let, hvor han af­so­ner, bli­ver bed­re. Han send­te et åbent brev til en ra­ek­ke me­di­er, og i som­mer lag­de han sag an mod den nor­ske stat for det, han kald­te ’umen­ne­ske­li­ge af­so­nings­for­hold.’

I sta­ev­nin­gen kla­ger han blandt an­det over bru­gen af hånd­jern og hans be­gra­en­se­de mu­lig­he­der for at skri­ve bre­ve. Flyt­tet fra Ila-fa­engs­let Brei­vik be­gynd­te sin af­so­ning i Ila-fa­engs­let, men da sik­ker­heds­af­de­lin­gen her tra­en­ger til en op­gra­de­ring, blev han flyt­tet til en af­de­ling med sa­er­ligt højt sik­ker­heds­ni­veau i Ski­en-fa­engs­let.

Her sid­der han un­der de stren­ge­ste af­so­nings­reg­ler, man over­ho­ve­det har i Nor­ge.

Den nor­ske kri­mi­nal­forsorg me­ner iføl­ge NRK, at den har gen­nem­ført en ra­ek­ke lem­pel­ser for at for­hin­dre, at Brei­vik ta­ger ska­de. Li­vet er ske­ma­lagt Han har ik­ke om­gang med de andre ind­sat­te, og al­le an­søg­nin­ger om be­søg bli­ver af­slå­et. Den ene­ste, han ser ja­evn­ligt, er en pro­fes­sio­nel be­søgs­ven. Iføl­ge den nor­ske tv-sta­tion får mas­se­mor­de­ren be­søg af en mi­li­ta­er­pra­est hver 14. dag. De to mø­des med en glasva­eg mel­lem sig. Der­u­d­over må han ta­le med sin ve­nin­de 20 mi­nut­ter om ugen.

Brei­vik kan frit be­va­e­ge sig i de cel­ler, han dis­po­ne­rer over. I ef­ter­å­ret fik af­de­lin­gen dog en ny fan­ge, og der­for mi­ste­de Brei­vik en af si­ne tre cel­ler.

Iføl­ge NRKs op­lys­nin­ger var Brei­viks kon­takt til per­so­na­let i fa­engs­let og­så la­en­ge be­gra­en­set til de dag­li­ge gø­re­mål som luft­ning og mad­ser­ve­ring. Det skal der nu vaere ble­vet blødt op på for at und­gå, at Brei­vik ta­ger ska­de.

En gang om ugen del­ta­ger han i en ti­mes so­ci­alt samva­er med de an­sat­te. I et fa­el­les­rum med et lil­le køk­ken la­ver han mad, drik­ker kaf­fe, spil­ler spil og snak­ker med be­tjen­te­ne. Det fo­re­går uden hånd­jern.

Med ja­ev­ne mel­lem­rum bli­ver Brei­vik kro­p­vi­si­te­ret, og hans cel­ler bli­ver ransa­get. Sidst­na­evn­te bli­ver in­spi­ce­ret dag­ligt. Bre­ve cen­su­re­res I sta­ev­nin­gen mod sta­ten kla­ger Brei­vik isa­er over, at han ik­ke har ret til at skri­ve bre­ve. De se­ne­ste år har han mod­ta­get man­ge tu­sin­de bre­ve og brugt lang tid på at for­fat­te bre­ve til of­fent­li­ge in­stan­ser, in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, me­nings­fa­el­ler og jour­na­li­ster.

En stor del af dem bli­ver cen­su­re­ret af kri­mi­nal­forsor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.