Hå­net af hold­kam­me­ra­ter­ne

BT - - PLAYOFF-GYSER -

KLOKKEKLAR BOMMERT

Spe­ku­la­tio­ner­ne om Højb­jerg var på det tids­punkt al­le­re­de be­gyndt. Spil­le­ren, der i som­mer vandt na­tio­nens fod­bold­hjer­ter, da han over­va­el­det af fø­lel­ser ef­ter Dan­marks sejr over Ser­bi­en lod tå­rer­ne få frit løb, stil­ler som of­test be­red­vil­ligt op, når jour­na­li­ster­ne in­den tra­e­ning får lov at stil­le spørgs­mål til trup­pen. Men i går var han ingen ste­der at fin­de. Var han mon ble­vet syg? Tra­e­nin­gen ryk­ket frem Nej, for­kla­rin­gen var umid­del­bart me­re be­ro­li­gen­de. Lands­hol­dets tra­e­ning blev sent tirs­dag af­ten ryk­ket et kvar­ter frem, og iføl­ge BT’s op­lys­nin­ger var det det, der hav­de for­vir­ret Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg. Klok­ken 14.35 trop­pe­de han ale­ne op i lob­by­en på Ho­tel Ma­ri­en­lyst, hvor lands­hol­det bor, og hvor mø­det med pres­sen som re­gel fo­re­går, og Selv­føl­ge­lig er der reg­ler (på lands­hol­det, red.), men det er me­get de sam­me, som der er i klub­ber­ne. Du kom­mer i hvert fald ik­ke for sent. Det er 100 pro­cent sik­kert. Ho­ved­reg­len er, at du ik­ke kom­mer for sent

Daniel Wass

det var alt­så fem mi­nut­ter ef­ter, at tra­e­nin­gen på gra­es­pla­e­nen 500 me­ter va­ek var gå­et i gang.

For­se­el­sen er dog al­vor­lig nok, for som to af de andre lands­holds­spil­le­re, Tho­mas Ka­h­len­berg og Daniel Wass, man­dag for­tal­te i ra­diopro­gram­met Fod­boldFM på Ra­dio24­syv, er mang­len­de punkt­lig­hed en af de ting, som land­stra­e­ner Morten Ol­sen un­der ingen om­sta­en­dig­he­der to­le­re­rer.

»Selv­føl­ge­lig er der reg­ler (på lands­hol­det, red.), men det er me­get de sam­me, som der er i klub­ber­ne. Du kom­mer i hvert fald ik­ke for sent. Det er 100 pro­cent sik­kert. Ho­ved­reg­len er, at du ik­ke kom­mer for sent. Du har få­et et pro­gram, som du skal føl­ge,« for­kla­re­de Daniel Wass ved den lejlighed. Bi­ster mi­ne fra Ol­sen Højb­jerg blev i før­ste om­gang ik­ke straf­fet. Med bi­ster mi­ne nø­je­des Morten Ol­sen med at sen­de ham over og var­me op for sig selv i fem mi­nut­ter, hvor­ef­ter han fik lov at del­ta­ge i det ind­le­den­de små­spil med re­sten af trup­pen. Så vidt BT er ori­en­te­ret, er det hel­ler ik­ke no­get, der kom­mer til at ko­ste i lands­hol­dets bø­de­kas­se.

Men må­ske det spil­ler ind på Morten Olsens sam­le­de vur­de­ring af Højb­jerg, der de sid­ste par land­skam­pe har va­e­ret ud­ska­eldt for ik­ke at ram­me sit top­ni­veau.

Ne­top plad­sen som den cen­tra­le felt-til-felt-spil­ler, som Højb­jerg helst be­stri­der, er en af dem, der på lands­hol­det er størst kon­kur­ren­ce om. Iføl­ge Morten Ol­sen har han i sin trup syv-ot­te spil­le­re, der kan spil­le den plads, og med blandt andre Tho­mas Ka­h­len­berg i top­form, skal Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg nok ik­ke kok­se i plan­la­eg­nin­gen man­ge fle­re gan­ge, hvis han ger­ne vil vaere i star­top­stil­lin­gen mod Sve­ri­ge på lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.