Kap­ta­j­nens sid

BT - - PLAYOFF-GYSER -

NU ER DET NU an­fø­rer. Ham der skal fø­re an i sla­get mod sven­sker­ne i den kom­men­de uge.

For dra­ma­tisk? Tjah. I dis­se dage og i den kom­men­de uge sid­der na­tio­nal­fø­lel­sen uden på tø­jet for bå­de dan­ske­re og sven­ske­re. For Ag­ger er det ingen und­ta­gel­se. De to EM­play­of­f­kam­pe mod Sve­ri­ge er blandt de vig­tig­ste i kar­ri­e­rens ef­ter­år. Dan­mark og lands­hol­det er no­get spe­ci­elt for Daniel Ag­ger.

Det en­de­gyl­di­ge be­vis for, at Ag­ger har Dan­mark på hjer­te fin­des på Brønd­by-spil­le­rens ryg, hvor han ne­top har den dan­ske sagn­fi­gur fra Kron­borg Slot ta­to­ve­ret.

Da BT fan­ger an­fø­re­ren til en snak om­kring EM-slut­run­den og lands­hol­dets be­tyd­ning for Brønd­by-pro­fi­len vil han dog helst fo­ku­se­re på fod­bol­den. Drøm­men om lands­hol­det »Jeg skil­ler det må­ske lidt ad. Fod­bold og det per­son­li­ge. Men lad mig si­ge det så­dan, at lands­hol­det har va­e­ret en stor del af min kar­ri­e­re og har be­ty­det ut­ro­ligt me­get. Det har jeg hel­ler ik­ke lagt skjul på før i ti­den, og det gør det selv­føl­ge­lig sta­dig. Jeg tror me­re, det er som fod­bold­spil­ler, at det er det, du drømmer om at op­nå,« si­ger Daniel Ag­ger og fort­sa­et­ter:

»Du vil ger­ne ha­ve så man­ge kam­pe og slut­run­der som mu­ligt på cv’et. Det er det, der tra­ek­ker. At nå det yp­per­ste, du kan in­den for fod­bold i Dan­mark. Og det er lands­hol­det. Man vil ger­ne re­pra­e­sen­te­re Det be­ty­der alt, at vi kom­mer til den slut­run­de. For mit ved­kom­men­de er det na­e­sten et must

Daniel Ag­ger

sit land så godt som mu­ligt,« si­ger Daniel Ag­ger.

Si­den 2012, da Chri­sti­an Poul­sen stop­pe­de på lands­hol­det, har Ag­ger bå­ret an­fø­rer­bin­det for dan­sker­ne. Endnu har han til go­de at le­de lands­hol­det i en slut­run­de, og der er ingen tvivl om, at EM i Frank­rig na­e­ste som­mer står al­le­rø­verst på øn­ske­li­sten. Så me­get, at slut­run­den la­en­ge har va­e­ret en del af kar­ri­e­re­plan­la­eg­nin­gen for den tid­li­ge­re Li­ver­pool­spil­ler, der i pe­ri­o­der har ka­em­pet me­get med ska­der.

»EM er et must«

»Da jeg kom hjem (til Brønd­by, red.), lag­de jeg ik­ke skjul på, at det var en af grun­de­ne; at jeg ger­ne vil­le fo­ku­se­re me­get me­re på lands­hol­det. Vaere me­re frisk, når jeg var her. Og det lyk­ke­des ik­ke sa­er­lig godt, li­ge da jeg kom hjem, for der løb jeg rundt med en mas­se pro­ble­mer. Men i det se­ne­ste lan­ge styk­ke tid har det hel­dig­vis fun­ge­ret godt, så det be­ty­der alt, at vi kom­mer til den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.