Dste tur?

BT - - PLAYOFF-GYSER -

slut­run­de. For mit ved­kom­men­de er det na­e­sten et must.«

»For­di det har lig­get i mi­ne tan­ker så la­en­ge. Og det har og­så va­e­ret i mi­ne over­vej­el­ser om­kring min krop, om­kring mit klubs­kif­te. Al­le de her ting skul­le op­ti­me­res. Det har fyldt me­get. Uden tvivl.« Det bli­ver sva­e­re­re og sva­e­re­re at kva­li­fi­ce­re sig, og som vi har kun­net se i den her kva­li­fi­ka­tion, bli­ver de andre hold bed­re og bed­re

Daniel Ag­ger

og sva­e­re­re. Det ga­el­der om at ud­nyt­te de chan­cer, vi får. Nu har vi hel­dig­vis en chan­ce for at gø­re det,« si­ger han med hen­vis­ning til kam­pe­ne mod Sve­ri­ge.

For er der en si­tu­a­tion, Ag­ger ik­ke gi­der at stå i igen, er det den, han op­le­ve­de sid­ste som­mer. Her måtte han og re­sten af lands­holds­spil­ler­ne nø­jes med at kig­ge på, mens VM­slut­run­den i Bra­si­li­en ud­spil­le­de sig for­an de­res øj­ne.

»Skuf­fel­sen (over ik­ke at kom­me med, red.) er for la­engst va­ek. Det va­er­ste var egent­lig un­der VM, når du ser kam­pe­ne, og du sid­der på din som­mer­fe­rie og føl­ger med. Du gi­der egent­lig ik­ke føl­ge med, men al­li­ge­vel gør du det, for det kø­rer overalt på net­tet og i tv. Der kan man sgu ik­ke helt slip­pe det al­li­ge­vel,« si­ger Daniel Ag­ger.

Lands­hol­dets an­fø­rer. Ham der skal fø­re an i sla­get mod sven­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.