Fjender på venn

BT - - PLAYOFF-GYSER -

VEN­NER OG FJENDER Morten Ol­sen sag­de det egent­lig me­get godt, da Dan­mark trak Sve­ri­ge og kun­ne se frem til to kam­pe om at kom­me til EM i Frank­rig. Land­stra­e­ne­ren var nem­lig den­gang mest ae­r­ger­lig over, at man nu helt sik­kert ik­ke vil­le kun­ne få bå­de Dan­mark OG Sve­ri­ge med til slut­run­den. For uan­set hvor me­get vi me­di­er ger­ne vil ha­ve lidt ver­ba­le slag­ud­veks­lin­ger og an­det lir, og uan­set hvor me­get el­ler lidt de dan­ske og sven­ske spil­le­re la­der sig tir­re af den rø­de klud, er der i bund og grund ta­le om en ven­skabs­kamp. De to hold ken­der hin­an­den på kryds og tva­ers, og et af de for­hold, der bre­der sig over Øre­sunds­bro­en, er det mel­lem Ni­ck­las Bendt­ner og Se­ba­sti­an Lars­son.

De to var un­ge sam­men i Ar­se­nal. De var ud­le­jet sam­men til Bir­m­ing­ham, og da Ni­ck­las Bendt­ner skul­le ha­ve lidt me­re spil­le­tid, blev dan­ske­ren le­jet ud til Sun­der­land, hvor­til hans sven­ske ven i mel­lem­ti­den hav­de ta­get et per­ma­nent skif­te.

»Ni­ck­las ken­der jeg selv­føl­ge­lig. Det er en far­ve­rig ka­rak­ter. Det er en dyg­tig fod­bold­spil­ler. Han har me­get kva­li­tet. Hans klubkar­ri­e­re har ik­ke al­tid va­e­ret snor­li­ge, men spe­ci­elt på det dan­ske lands­hold har han et godt fa­cit og er en af de­res sto­re spil­le­re. Så vi skal hol­de et ek­stra øje med ham,« si­ger Se­ba­sti­an Lars­son. Op og ned Det er ved at vaere tre et halvt år si­den, at Bendt­ner og Lars­son skil­tes som hold­kam­me­ra­ter, og lør­dag og tirs­dag er de så mod­stan­de­re igen. Sms’er er der ik­ke ble­vet ud­veks­let man­ge af i de år, der er gå­et. Så­dan er fod­bold­ver­de­nen og­så et sted, hvor man mi­ster kon­tak­ten til de men­ne­sker, man el­lers har brugt mas­ser af tid sam­men med.

»Det er et styk­ke tid si­den, vi har snak­ket sam­men. Men jeg tror sik­kert, at vi kom­mer til at ta­le lidt sam­men, når vi ses. Det er en fyr, jeg ken­der godt og sy­nes godt om. Det bli­ver sjovt at mø­de ham,« si­ger Lars­son.

Og selv­om han ik­ke la­en­ge­re er på ’hur­tig­kald’ med Bendt­ner, står han sta­dig klar til at for­sva­re den dan­ske spil­ler med den sto­re op­ma­er­k­som­hed – og den ut­ro­li­ge selv­til­lid, der blev slå­et fast i Ar­se­nal-ti­den, da Bendt­ner sprang ska­la­en for selv­til­lid un­der en test i klub­ben.

»Ha, jeg ved ik­ke, hvor god han si­ger, at han er li­ge nu. Der er man­ge skri­ve­ri­er i pres­sen om det. Det er en ut­ro­lig dyg­tig spil­ler. Hans kar­ri­e­re har klub­ma­es­sigt va­e­ret op og ned, men så­dan er det ba­re,« si­ger Lars­son.

Han gla­e­der sig alt­så til at ud­veks­le et par ord og sik­kert og­så ka­er­li­ge dril­le­ri­er før­ste gang på iskol­de og i den­ne sam­men­ha­eng pud­sigt navn­giv­ne Fri­ends Are­na i Sto­ck­holm lør­dag. For Lars­son hu­sker kun Bendt­ner som en ven og en sød fyr.

»Jeg kom­mer godt ud af det med ham. Jeg ved, at der skri­ves me­get i me­di­er­ne om vis­se ting, men så­dan er det med nog­le spil­le­re en gang imel­lem. Han har be­gå­et si­ne fejl­ta­gel­ser i kar­ri­e­ren og sit liv. Men så­dan er det. Man la­e­rer af det, og så skal man vi­de­re.«

»Ja, den Ni­ck­las, jeg ken­der, er of­test en gan­ske ro­lig per­son, og det er vel ik­ke det bil­le­de, der fin­des i me­di­er­ne. Det er en trev­lig fyr og en dyg­tig fod­bold­spil­ler.« slut­ter Se­ba­sti­an Lars­son, der langt fra er den ene­ste med ’dansk’ in­de på li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.