Lø­ve­flok­ken

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Selv om Pi­er­re Bengts­son i dag tje­ner til kna­ek­brød, snus og Vol­vo i den ty­ske Bun­des­liga, er hans re­la­tion til Dan­mark sva­er at over­se. Ba­ck­en har bo­et en fem­te­del af sit liv i Kø­ben­havn, hvor han først spillede for FC Nord­s­ja­el­land og si­den skif­te­de til FCK med enorm suc­ces til føl­ge.

Endnu tyk­ke­re er Mi­ka­el An­tons­sons bånd til Dan­mark og i sa­er­de­les­hed FC Kø­ben­havn. For­svars­spil­le­ren er lø­ve ind til be­net, da han har spil­let i alt seks år i Par­ken. I dag sam­men med blandt andre Wil­li­am Kvist, Tho­mas Dela­ney, Ni­co­lai Jør­gen­sen og Step­han Andersen, som han al­le be­skri­ver som ’go­de ven­ner’.

»Dan­mark er ble­vet mit an­det hjem­land, for­di jeg ef­ter­hån­den har va­e­ret der i seks år. Men det bli­ver vig­ti­ge kam­pe mod Dan­mark. Frem for alt med tan­ke på de kom­men­de uger ef­ter kamp num­mer to. Der sat­ser jeg på at kom­me gri­nen­de hen på Num­mer 10 (FCKs tra­e­nings­an­la­eg på Fre­de­riks­berg, red.),« si­ger An­tons­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.