Tra­e­ner­trio­en

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Mens Morten Ol­sen ik­ke har de sto­re re­la­tio­ner til Sve­ri­ge, for­hol­der det sig kom­plet mod­sat for hans kol­le­ger i det sven­ske tra­e­ner­team, hvor der på det na­er­me­ste går me­re ’An­na og Lot­te’ end ’Pip­pi Langstrøm­pe’ i den. Ik­ke nok med, at land­stra­e­ner Erik Ham­rén igen­nem fem år tra­e­ne­de AaB, som han gjor­de til dansk me­ster i 2008 – nej, hans as­si­sten­ter ken­der og­så kø­re­ba­nen på Øre­sunds­bro­en bed­re end de fle­ste.

Marcus Al­l­bäck er en af Ham­réns as­si­sten­ter. De fle­ste hu­sker nok Al­l­bäck som en af Su­per­liga­ens bed­ste an­gri­be­re og spil­le­re gen­nem en tre-årig pe­ri­o­de i FC Kø­ben­havn, li­ge­som hans sej­rs­mål i Lø­ver­nes 1-0-sejr over Man­che­ster Uni­ted i 2006 sta­dig står klart i erin­drin­gen hos man­ge, der har en hvid trø­je ha­en­gen­de et sted i ska­bet der­hjem­me.

Den sid­ste tra­e­ner­t­råd til Dan­mark sid­der i as­si­stent­tra­e­ner Pe­ter Wet­ter­grens tra­e­nings­dragt. Job­bet ved si­den af Erik Ham­rén er kun et bi­job. Til dag­lig er det Stå­le Sol­bak­ken, han as­si­ste­rer i FC Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.