Et pin­ligt hak i tu­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAM­ME­RA­TER, SÅ ER den gal igen! Som en an­den Jan Gint­berg i en stor­rå­ben­de Ta­e­ske­hol­det-ud­ga­ve får jeg na­e­sten lyst til at ta­ge en me­ga­fon og brø­le ud af det na­er­me­ste vin­due. MEN JEG HAR ingen me­ga­fon, så nu nø­jes jeg med at bru­ges dis­se linjer til at ud­tryk­ke den forun­dring, jeg sid­der til­ba­ge med, ef­ter at hånd­boldspor­ten igen har få­et et pin­ligt hak i tu­den.

For det in­ter­na­tio­na­le hånd­bold­for­bund, IHF, og pra­esi­dent Has­san Mousta­fa har endnu en gang for­voldt ska­de på de­res om­døm­me og eget pro­dukt. DE FLE­STE VAR mil­dest talt over­ra­ske­de, da det i slut­nin­gen af ok­to­ber blev meldt ud, at der var ved­ta­get fem re­gela­en­drin­ger, som skul­le te­stes ved VM i de­cem­ber i Dan­mark. Fem reg­ler, der vil­le sa­et­te et helt ty­de­ligt pra­eg på kam­pe­ne og spil­let – med aen­drin­gen af syv mod seks-spil­let som en min­dre re­vo­lu­tion. En aen­dring, som i min op­tik vil vaere po­ten­ti­elt øde­la­eg­gen­de for spil­let.

Så jeg klap­per i mi­ne ha­en­der over, at IHF har lyt­tet til de sto­re lan­des pro­te­ster over den al­vor­li­ge ind­gri­ben i sel­ve spil­lets sja­el og valgt som mini­mum at ud­sa­et­te aen­drin­ger­ne til na­e­ste sa­e­son. Den tid, den be­kym­ring… Vi kan jo hå­be, at be­slut­nings­ta­ger­ne i IHF når at få ilt til hjer­nen og ta­en­ker kon­se­kven­ser­ne or­dent­ligt igen­nem, in­den re­gela­en­drin­ger­ne – igen – bli­ver ind­ført.

Men mens jeg klap­per over, at aen­drin­ger­ne, der helt sim­pelt er respekt­lø­se over for det dan­ske kvin­delands­hold og al­le andre VM-del­ta­ge­re, er ble­vet an­nul­le­ret ef­ter to ugers le­ve­tid på pa­pi­ret, kan jeg ik­ke la­de vaere med at ae­r­gre mig over, at hånd­boldspor­ten igen skal ud­stil­les som et ama­tør­ag­tigt fo­re­ta­gen­de. FØRST BY­DER MAN si­ne med­lem­mer, at de en må­ned før VM skal til at for­hol­de sig til nye reg­ler, som aen­drer spil­let mar­kant. Fo­re­stil jer li­ge det sce­na­rie i andre sports­gre­ne – man ser det ik­ke for sig, vel? Så kun­ne pa­nik­ken el­lers bre­de sig – hvad jeg ved, den har gjort – hos en lang ra­ek­ke na­tio­ner, som skul­le til at aen­dre på de­res VM-for­be­re­del­ser og over­ve­je trup­sam­men­sa­et­nin­gen af hen­syn til mu­lig­he­der­ne for et kon­stant over- el­ler un­der­tals­spil.

Men ef­ter lidt po­li­tisk mod­spil va­el­ger IHF så at skrot­te pla­ner­ne. Ja, det er helt in­dis­kuta­belt godt for VM i Dan­mark. Men i det sto­re bil­le­de ska­der det spor­tens tro­va­er­dig­hed og se­ri­ø­si­tet. Jeg kan i hvert fald godt for­stå, hvis der rundt om­kring i idra­et­tens ver­den bli­ver kig­get mod hånd­bol­den og rul­let med øj­ne­ne. SÅ HER­MED EN op­for­dring til IHF: I til­lod et skan­da­løst VM for her­rer i Qa­tar i ja­nu­ar – hvad med om I ta­ger jer lidt sam­men og la­der vaere med at gø­re kvin­de-VM i Dan­mark til en far­ce? Det vil­le tje­ne bå­de jer og spor­ten bedst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.