Ame­ri­ka­ner­ne vil stop­pe bør­ne­nes ho­ved­stød

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKADELIGE STØD Det ame­ri­kan­ske fod­bold­for­bund, Uni­ted Sta­tes Soc­cer Fe­de­ra­tion, har pla­ner om at stop­pe børn, der er 10 år el­ler yn­gre, i at la­ve ho­ved­stød. Det sker i kølvan­det på et søgs­mål fra en ra­ek­ke fora­el­dre, men USSF fast­slår, at man al­le­re­de hav­de pla­ner om at sa­et­te en sik­ker­heds­kampag­ne i gang. Man vil og­så be­gra­en­se tra­e­nin­gen i ho­ved­stød for de 11-13 åri­ge børn.

»Selv­om der kun er ta­le om an­be­fa­lin­ger, er de ba­se­ret på råd fra US Soc­cers me­di­cin­ske ko­mité. Der­for an­be­fa­ler US Soc­cer på det sta­er­ke­ste, at det bli­ver fulgt,« ly­der det fra USSF iføl­ge BBC. Man skal stram­me nak­kemus­k­ler­ne så me­get, at ho­ve­d­et for­bli­ver fast. I så fald gi­ver bol­den ef­ter og ik­ke ho­ve­d­et

An­ders Ga­de, pro­fes­sor

En grup­pe un­ge spil­le­re og de­res fora­el­dre an­lag­de i au­gust 2014 en sag mod fle­re fod­bold­for­bund, her­i­blandt FIFA og Ca­li­for­nia Youth Soc­cer As­so­ci­a­tion, som man an­kla­ge­de for at op­tra­e­de skø­de­s­løst og for­søm­me at be­skyt­te de un­ge spil­le­re.

US Soc­cer vil og­så aen­dre reg­ler­ne om ud­skift­nin­ger i for­bin­del­se med hjer­ne­rystel­ser. Det be­ty­der i prak­sis for­ment­lig, at det bli­ver ob­liga­to­risk at skif­te ud, når der er symp­to­mer på en hjer­ne­rystel­se. Pas på de slap­pe mus­k­ler I Dan­mark har An­ders Ga­de, pro­fes­sor ved In­sti­tut for Psy­ko­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, tid­li­ge­re fra­rå­det små børn at sa­et­te ho­ve­d­et på bol­den.

»Man skal stram­me nak­kemus­k­ler­ne så me­get, at ho­ve­d­et for­bli­ver fast. I så fald gi­ver bol­den ef­ter og ik­ke ho­ve­d­et. Hvis de la­ver ho­ved­stød med slap nak­ke, kan de få en hjer­ne­rystel­se. Og så vil det i nog­le til­fa­el­de kun­ne få kon­se­kven­ser si­den­hen.«

»Man kan der­for ar­gu­men­te­re for, at de un­ge hjer­ner er me­re ud­sat­te end de voks­ne hjer­ner, for­di de ik­ke har ud­vik­let staerk nak­kemusku­la­tur og my­e­lin fuld­kom­ment,« sag­de pro­fes­soren sid­ste år til In­ge­ni­ø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.