Dan­mark la­en­ge le­ve

Vi le­ver la­en­ge­re. Si­den 2000 er gen­nem­snitsal­de­ren ste­get med fi­re år

BT - - NYHEDER - Ul­la Ast­man (S), for­mand for Dan­ske Re­gio­ners sund­heds­ud­valg LE­VE­TID Jas­mi­na Bli­chert | BNB

Går du rundt med en lang to-do-li­ste over ting, du skal op­le­ve her i li­vet, så kan du godt gla­e­de dig over, at du er dan­sker.

Mid­del­le­ve­ti­den er nem­lig ste­get med fi­re år, og sti­ger fort­sat me­re end i f.eks. Sve­ri­ge, Nor­ge og Tys­kland. Det vi­ser tal fra OECDs sund­heds­da­ta, skri­ver Dan­ske Re­gio­ners ana­ly­se­ma­ga­sin Re­gio.

Helt kon­kret er der sket en stig­ning på 3,6 år fra pe­ri­o­den 2000-2013, så den gen­nem­snit­li­ge dan­sker bli­ver 80,4 år i ste­det for 76,9 år. For køn­ne­ne ga­el­der, at ma­end her­hjem­me i gen­nem­snit bli­ver 78,5 år og kvin­der 82,7 år.

Iføl­ge for­man­den for Dan­ske Re­gio­ners sund­heds­ud­valg, Ul­la Ast­man (S), er den sti­gen­de mid­del­le­ve­tid i høj grad et ud­tryk for, at dan­sker­nes ge­ne­rel­le be­vidst­hed om sund­hed er ble­vet stør­re. Og­så syg­doms- og kra­eft­be­hand­ling spil­ler ind på den la­en­ge­re le­ve­tid. Fa­er­re dør af kra­eft »Be­hand­lin­gen af po­ten­ti­elt dø­de­li­ge syg­dom­me er ble­vet bed­re på en ra­ek­ke om­rå­der. Ek­sem­pel­vis vi­ser de se­ne­ste tal, at 15.527 dan­ske­re dø­de af kra­eft i 2012. Det var 14 pct. fa­er­re end i år 2000. Og det er vel at ma­er­ke sket i en pe­ri­o­de, hvor 20 pct. fle­re dan­ske­re har få­et stil­let en kra­eft­di­ag­no­se,« si­ger hun og til­fø­jer, at og­så fle­re hjer­te­pa­tien­ter le­ver la­en­ge­re i dag end tid­li­ge­re:

»For beg­ge syg­dom­me ga­el­der det, at re­gio­ner­ne har ind­ført ud­red­nings- og be­hand­lings­pak­ker, så pa­tien­ter­ne får spe­ci­a­li­se­ret og sy­ste­ma­ti­se­ret be­hand­ling med nø­je til­ret­telag­te for­løb. Og det vir­ker.«

Mens den dan­ske gen­nem­snitsal­der er ste­get med 3,6 år, er mid­del­le­ve­ti­den i ek­sem­pel­vis Sve­ri­ge kun ste­get med 2,3 i år sam­me pe­ri­o­de. I Tys­kland er le­ve­ti­den ste­get med 2,7 år, mens vo­res nor­ske na­bo­er i gen­nem­snit er ble­vet tre år ae­l­dre i pe­ri­o­den. Over­ord­net le­ver bå­de sven­sker­ne, ty­sker­ne og nord­ma­en­de­ne »Dan­mark har lig­get lidt dog sta­dig la­en­ge­re end dan­sker­ne, lavt og tungt, og der­for har der i gen­nem­snit vi me­re at ind­hen­te end de bli­ver 80,4 år. Så­le­des le­ver an­dre OECD-lan­de. Men der sven­sker­ne i gen­nem­snit 82 er ting, som går i den rig­ti­ge år, nord­ma­en­de­ne 81,8 år og ret­ning her­hjem­me. Der bli­ver ty­sker­ne 80,9 år. fa­er­re ry­ge­re, og der bli­ver

Iføl­ge pro­fes­sor Knud Ju­el druk­ket min­dre al­ko­hol. fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed Der­til har isa­er be­hand­lin­gen på Syd­dansk Uni­ver­si­tet af hjer­te­syg­dom­me vist po­si­ti­ve har dan­sker­nes ry­geog frem­skridt i de se­ne­re al­ko­holva­ner og­så no­get at år, og det er med til at få den gø­re med, at Dan­mark er ved dan­ske mid­del­le­ve­al­der til at at ha­le ind på si­ne na­bo­lan­de sti­ge og na­er­me sig de lan­de, vi sam­men­lig­net med tid­li­ge­re. ger­ne vil nå,« si­ger han.

Be­hand­lin­gen af po­ten­ti­elt dø­de­li­ge syg­dom­me er ble­vet bed­re på en ra­ek­ke om­rå­der

FOTO: FLEM­M­ING KROGH

I Aar­hus ka­ste­de det tid­li­ge­re et be­søg fra rå­d­man­den af sig, når man fyld­te 100. Nu skal man va­e­re 105. Her fejrer El­len Bran­den­borg sin fødselsdag num­mer 109 tid­li­ge­re på året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.