– mens de sov

BT - - NYHEDER -

TRIPEL­DRAB en te­o­ri om, at ger­nings­ma­en­de­ne en­ten hav­de en nøg­le til lej­lig­he­den el­ler kla­tre­de ind via et stil­lads, som var sat op ved lej­lig­heds­kom­plek­set, for­di der skul­le skif­tes vin­du­er. Onsdag fjer­ne­de po­li­tiets tek­ni­ke­re de­le af stil­lad­set og tog det med til tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser.

Et vid­ne har for­kla­ret po­li­ti­et, at ved­kom­men­de så to ma­end om­kring på stil­lad­set om­kring klok­ken 03:40.

De to ma­end kør­te ef­ter­føl­gen­de va­ek i en min­dre, mørk bil.

Na­bo­er og vid­ner i sa­gen har og­så for­talt po­li­ti­et, at der var skud i om­rå­det umid­del­bart ef­ter klok­ken 01.00 nat­ten til onsdag.

Mo­ti­vet til dra­be­ne er ukendt, men de tre sku­dof­re hav­de al­le kri­mi­na­li­tet ta­et in­de på li­vet, blandt an­det i for­bin­del­se med sa­ger om has­hhan­del, vold og be­sid­del­se af sky­de­vå­ben. Mi­ke Vinther var in­vol­ve­ret i en sag i Es­b­jerg i 2011, hvor en Hells An­gels-ro­ck­er blev over­fal­det med en don­kraft.

Po­li­ti­et me­ner, at ger­nings­ma­en­de­ne til tripel­dra­bet har brugt et jagt­ge­va­er og en pi­stol, men po­li­ti­et har ik­ke fun­det no­gen ger­nings­vå­ben.

Jens Møl­ler kan ik­ke op­ly­se, hvor­vidt der var narko, pen­ge el­ler an­dre vå­ben end ger­nings­våb­ne­ne i lej­lig­he­den. Den bed­ste bror Fle­re per­so­ner min­de­des i går of­re­ne, blandt an­det Ce­li­na Vinther, der er sø­ster til den nu dra­eb­te 24-åri­ge Mi­ke Vinther:

»Mi­ke var den bed­ste lil­le­bror, Vi vil med stor sorg in­for­me­re jer om, at vi i går har mi­stet en la­e­rer, vo­res kol­le­ga og en del af Iqra fa­mi­li­en - Ustad Suhaib Jaf­far, Shaikh Kha­lil Jaf­fars søn og idra­etsla­e­rer. Hans død be­rø­rer os dybt, og vi sør­ger over vo­res tab

Brev på Iqra Pri­vatsko­les

hjem­mesi­de

og han var der for al­le, når de hav­de brug for det. Han var den bed­ste on­kel og lil­le­bror,« skri­ver hun til BT.

»Vi har det ik­ke godt i fa­mi­li­en, vi er rig­tig ke­de af det over at ha­ve mi­stet vo­res al­le sam­mens Mi­ke. Vi aner ik­ke, hvad vi skal gø­re uden ham, men vi vil gi­ve den dej­li­ge Mi­ke den bed­ste rej­se for sid­ste gang, når vi skal be­gra­ve ham,« skri­ver hun i be­ske­den og slut­ter:

»Jeg vil hu­ske ham for evigt som den bed­ste bror, der altid stod ved min si­de. Rest in pea­ce, min el­ske­de lil­le­bror. Sov godt. Vi ses på den an­den si­de.«

23-åri­ge Suhaib Jaf­far ar­bej­de­de som idra­etsla­e­rer på Iqra Pri­vatsko­le, der lig­ger på Nør­re­bro i Kø­ben­havn.

Tors­dag lag­de Iqra Pri­vatsko­le et brev ud på hjem­mesi­den, hvori sko­len in­for­me­re­de fora­el­dre­ne om, at Suhaib Jaf­far var af­gå­et ved dø­den.

»Vi vil med stor sorg in­for­me­re jer om, at vi i går har mi­stet en la­e­rer, vo­res kol­le­ga og en del af Iqra fa­mi­li­en - Ustad Suhaib Jaf­far, Shaikh Kha­lil Jaf­fars søn og idra­etsla­e­rer. Hans død be­rø­rer os dybt, og vi sør­ger over vo­res tab.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.