Tid­li­ge­re mi­ni­ster sy­ge­meldt med stress

BT - - NYHEDER -

NED­T­UR Fol­ke­tings­med­lem Kir­sten Bros­bøl (S), 38 år, ta­ger sy­ge­or­lov fra Fol­ke­tin­get. Hun af­lø­ses af sup­ple­ant Mal­te Lar­sen (S) fra Ran­ders, skri­ver stif­ten.dk. Kir­sten Bros­bøl er valgt i Østjyl­lands Stor­kreds, hvor hun har va­e­ret kan­di­dat for Skan­der­borg­kred­sen si­den 2004.

Bros­bøl var mil­jø­mi­ni­ster fra fe­bru­ar 2014 til ju­ni 2015. Den tid­li­ge­re S-mi­ni­ster blev valgt til Fol­ke­tin­get før­ste gang 8. fe­bru­ar 2005. Ved fol­ke­tings­val­get 18. ju­ni 2015 fik hun 10.843 per­son­li­ge stem­mer.

Kir­sten Bros­bøl op­ly­ser iføl­ge stif­ten.dk, at sy­ge­mel­din­gen skyl­des stress og fo­re­lø­big ga­el­der for tre måneder. Det be­kra­ef­ter hun på Fa­ce­book.

»Jeg er ble­vet sy­ge­meldt med stress og vil ik­ke va­e­re ak­tiv på Fa­ce­book un­der min sy­ge­mel­ding. Jeg gla­e­der mig til at ven­de til­ba­ge med for­ny­e­de kra­ef­ter om nog­le måneder,« skri­ver hun.

Den po­pu­la­e­re po­li­ti­ker er op­vok­set i Od­der, men bor i dag i Kø­ben­havn sam­men med sin ka­e­re­ste Da­ni­el og de­res to dren­ge. Ha­let ud af ga­ra­gen Mal­te Lar­sen til­t­rå­d­te som sup­ple­ant i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske grup­pe i Fol­ke­tin­get al­le­re­de fra i går.

Han skri­ver på sin Fa­ce­book­si­de, at han var ved at pud­se en va­eg i sin nye ga­ra­ge, da de rin­ge­de fra Fol­ke­tin­get og spurg­te, om han kun­ne mø­de da­gen ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.