Den gik ik­ke, Thor­ning

BT - - NYHEDER -

BOO­ME­RANG i den her pro­ces,« si­ger Hel­le Thor­ning-Sch­midt.

No­gen be­grun­del­se for, hvor­for hun ik­ke fik job­bet, for­ven­ter hun ik­ke at få. Hun vil der­for af­hol­de sig fra at ga­et­te på, hvor stor en be­tyd­ning asyl-stram­nin­ger­ne fik.

Hun ha­ef­ter sig i ste­det ved, at Ban Ki-moon fo­re­trak en per­son med en gan­ske an­den an­den pro­fil. Fi­lip­po Gran­di har ar­bej­det med flygt­nin­ge­spørgs­mål i 25 år.

»Jeg hå­ber ik­ke, at det ska­der po­li­ti­ke­re, at vi er en del af den al­min­de­li­ge vir­ke­lig­hed, hvor vi skal hånd­te­re et stort flygtningepres,« si­ger hun. Bran­da­er­ger­ligt S-ord­fø­rer Ni­co­lai Wam­men kal­der det ’bran­da­er­ger­ligt’, at Thor­ning ik­ke fik job­bet.

»Hun vil­le fra dag ét ha­ve va­e­ret en kom­pe­tent høj­kom­mis­sa­er. Hun ha­ret me­get bredt in­ter­na­tio­nalt net­va­erk og hun er utro­lig god til at ta­le med Oba­ma og Mer­kel og an­dre stats- og re­ge­rings­che­fer. Det har en enorm be­tyd­ning, når man skal sam­le pen­ge ind til UNHCR. Fi­lip­po Gran­di har slet ik­ke det sam­me net­va­erk,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.