Nej, der skal la­ves en fa­el­les løs­ning

BT - - DEBAT -

SO­FIE CAR­STEN NI­EL­SEN

ved den dan­ske gra­en­se vil ik­ke nyt­te no­get. Det er ved EUs yd­re gra­en­se, der skal sa­et­tes ind. Det er og­så vig­tigt, at vi får la­vet en fa­el­les for­de­ling af flygt­nin­ge i Eu­ro­pa. Fle­re tol­de­re ved den dan­ske gra­en­se ska­ber ik­ke fa­er­re flygt­nin­ge. Hvis det sker, vil de flygt­nin­ge­ne, som kom­mer her­op, blot sø­ge asyl i Dan­mark.

AT ØGE GRA­EN­SE­KON­TROL­LEN

kon­trol­len ved gra­en­sen, vil det gø­re det be­sva­er­ligt for en mas­se EU-bor­ge­re og virk­som­he­der, og det stri­der sam­ti­dig imod EUs frie be­va­e­ge­lig­hed. Vi kan sag­tens hånd­te­re si­tu­a­tio­nen, som den er li­ge nu, og jeg sto­ler på, at po­li­ti­et pas­ser si­t­ar­bej­de og har styr på si­tu­a­tio­nen, som den er i dag. No­get de jo og­så har op­lyst på di­ver­se pres­se­mø­der.

HVIS VI ØGER

skal in­de­ba­e­re fa­el­les eu­ro­pa­ei­ske mod­ta­ge­cen­tre ved de yd­re gra­en­ser, så man kan af­la­ste de lan­de, som åben­lyst ik­ke kan hol­de til si­tu­a­tio­nen, som den er. Des­u­den kra­e­ves der, at vi får en so­li­da­risk for­de­ling af de flygt­nin­ge, som kom­mer til Eu­ro­pa, og sen­der dem, der ik­ke har krav på asyl, hjem igen.

EN FA­EL­LES EU-LØS­NING

fa­el­les løs­ning i EU skal vi sa­et­te mas­sivt ind i na­er­om­rå­der­ne. Det skal ske med en langt hø­je­re bi­stand, så man kan sik­re tå­le­li­ge for­hold i flygt­nin­ge­lej­re­ne, som er ved at seg­ne.

SAM­MEN MED DEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.