Ja, de yd­re gra­en­ser er brudt sam­men

BT - - DEBAT -

PE­TER SKAARUP

nu, hvor vi ik­ke har gra­en­se­kon­trol i Dan­mark, skal vi i ste­det sa­et­te vo­res lid til, at gra­en­se­kon­trol­len vir­ker ved EUs yd­re gra­en­ser. Det er dog ty­de­ligt, når man ser på al­le de asylan­sø­ge­re, som kom­mer til Nor­d­eu­ro­pa, at det kan de ik­ke. Ud over mi­grants­trøm­men er der og­så sto­re pro­ble­mer med gra­en­se­over­skri­den­de kri­mi­na­li­tet in­ter­nt i

Eu­ro­pa, no­get en gra­en­se­kon­trol og­så Fle­re

vil­le kun­ne af­hja­el­pe. tol­de­re ved den dan­ske gra­en­se ska­ber ik­ke fa­er­re flygt­nin­ge

SOM SI­TU­A­TIO­NEN ER

va­el­ger at luk­ke gra­en­ser­ne, så la­eg­ger det et ka­em­pe pres på Dan­mark. Det er et spørgs­mål om tid, før den dan­ske re­ge­ring og­så bli­ver nødt til at ind­fø­re gra­en­se­kon­trol. Bå­de Li­be­ral Al­li­an­ce, De Kon­ser­va­ti­ve og vi i Dansk Fol­ke­par­ti la­eg­ger net­op nu et stort pres på re­ge­rin­gen for at få ind­ført gra­en­se­kon­trol. Jo før des bed­re. Hvis vi ind­fø­rer gra­en­se­kon­trol ved den dan­ske gra­en­se, så gi­ver det os mu­lig­hed for at kon­trol­le­re, om den en­kel­te asylan­sø­ger har va­e­ret i et an­det sik­kert land før Dan­mark. Det er dér på gra­en­se­stre­gen, vi kan be­vi­se, at de har be­fun­det sig i et sik­kert land, før de kom til Dan­mark.

NÅR SVEN­SKER­NE NU

skal vi hja­el­pe i na­er­om­rå­der­ne. Der er li­ge nu ek­semp­ler på flygt­nin­ge­lej­re, hvor der ik­ke er til­stra­ek­ke­li­ge mad­for­sy­nin­ger. Det er ik­ke hold­bart. Der­for skal vi bru­ge en stør­re del af ulands­bi­stan­den på hja­elp til na­er­om­rå­det.

UD OVER GRA­EN­SE­KON­TROL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.