Tå­lt op­hold kra­en­ker rets­fø­lel­sen

BT - - DEBAT -

IDan­mark har vi på nu­va­e­ren­de tids­punkt 64 per­so­ner på tå­lt op­hold og cir­ka 120, som står til ud­vis­ning, men som ik­ke kan ud­vi­ses. Per­so­ner på tå­lt op­hold er iføl­ge Ud­la­en­din­ge­ser­vi­ce ’per­so­ner, bl.a. ud­la­en­din­ge, der ik­ke kan ud­sen­des tvangs­ma­es­sigt til hjem­lan­det, idet myn­dig­he­der­ne vur­de­rer, at de på­ga­el­den­de der­ved vil­le ri­si­ke­re for­føl­gel­se’. Man­ge af dem, der er ble­vet ud­vist, el­ler som be­fin­der sig her i lan­det på tå­lt op­hold, er ik­ke guds bed­ste børn. Det er volds­ma­end, narko­hand­le­re, pa­edo­fi­le og mordere, som er ble­vet dømt, men ik­ke kan ud­vi­ses af for­skel­li­ge år­sa­ger. De, som står til di­rek­te ud­vis­ning, kan vi ik­ke ud­vi­se, for­di de na­eg­ter at un­der­skri­ve et ud­vis­nings­do­ku­ment.

PANELET I Eng­land har de go­de er­fa­rin­ger med at ud­vi­se fle­re per­so­ner på tå­lt op­hold

UDEN DEN UN­DER­SKRIFT vil de­res hjem­lan­de nem­lig ik­ke ta­ge imod dem, og så kan vi ik­ke sen­de dem tvangs­ma­es­sigt af sted. Jeg er må­l­løs over, at det for­hol­der sig så­dan!

En del af de ud­vi­ste er va­ne­for­bry­de­re og fort­sa­et­ter ufortrø­de­nt de­res kri­mi­nel­le og vol­de­li­ge ad­fa­erd, trods de­res ud­vis­nings­dom. Det vi­ste TV3 for­le­den ty­de­li­ge ek­semp­ler på i do­ku­men­ta­ren ’Jag­ten’. De vi­ste, hvor­dan den 26-åri­ge Va­hid As­ga­ri, som be­fin­der sig her i lan­det på tå­lt op­hold, bli­ver ved med at be­gå kri­mi­na­li­tet og tyran­ni­se­re sin eks­ka­e­re­ste, så hun er nødt til at gå un­der jor­den.

Og­så den kri­mi­nel­le Dan­ny Ab­dal­lah gi­ver dag­ligt det dan­ske sam­fund fin­ge­ren. Når man er ble­vet dømt til ud­vis­ning, men ik­ke kan ud­vi­ses, har man mel­depligt, og den har han over­t­rå­dt fle­re hund­re­de gan­ge. Iføl­ge reg­ler­ne ko­ster det 40 da­ges ube­tin­get fa­engsel at over­tra­e­de mel­deplig­ten, men Ab­dal­lah er li­geg­lad, for det har ik­ke haft kon­se­kven­ser for ham. MYN­DIG­HE­DER­NE HAR IK­KE fulgt reg­ler­ne, hvil­ket er be­kym­ren­de. Det bur­de va­e­re så­dan, at når man er på tå­lt op­hold i lan­det, skal for­hol­de­ne va­e­re så ukom­fortab­le, at man va­el­ger at rej­se af sig selv.

Jeg me­ner, at myn­dig­he­der­ne bur­de nyla­e­se og gen­op­ta­ge nog­le af sa­ger­ne, som er så gam­le, at for­hol­de­ne kan ha­ve aen­dret sig i de­res hjem­land. Dan­ny Ab­dal­lah har i man­ge år ha­ev­det, at han er ef­ter­søgt af Hiz­bol­lah i Li­ba­non. Men Hiz­bol­lah har ik­ke la­en­ge­re kon­trol med sto­re de­le af Li­ba­non. Man kun­ne godt ud­vi­se ham til Nord­li­ba­non, hvor Hiz­bol­lah ik­ke har no­get at skul­le ha­ve sagt. I ENG­LAND HAR de go­de er­fa­rin­ger med at ud­vi­se fle­re per­so­ner på tå­lt op­hold – fak­tisk er det lyk­ke­des dem at ud­vi­se nog­le af de va­er­ste had­pra­e­di­kan­ter. Bri­ter­ne har ind­gå­et så­kald­te diplo­ma­ti­ske ga­ran­ti­er med Li­ba­non, Jor­dan, Li­by­en og Etio­pi­en.

Me­to­den har va­e­ret at bru­ge bå­de stok­ken og gu­lero­den. På den ene si­de har de tru­et med at til­ba­ge­hol­de ud­vik­lings­bi­stan­den i de lan­de, der har mod­ta­get den, og på den an­den si­de har de lo­vet at be­ta­le for at kom­me af med de uøn­ske­de bor­ge­re. De har blandt an­det ud­vist had­pra­e­di­kan­ten og Osama bin La­dens te­o­lo­gi­ske for­bil­le­de, Ot­h­man Abu Qa­ta­da, til Jor­dan via diplo­ma­ti­ske ga­ran­ti­er. Og jor­da­ner­ne har hver­ken tor­te­ret ham el­ler hen­ret­tet ham. Nu sam­ar­bej­der Qa­ta­da med de jor­dan­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ster.

Det sam­me bur­de vi gø­re i Dan­mark, for det kan ik­ke va­e­re rigtigt, at of­re­ne skal le­ve i frygt og så­gar må gå un­der jor­den, mens for­bry­der­ne kan fa­er­des frit og sam­ti­dig gi­ve det dan­ske sam­fund fin­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.