17 ter­r­or­mista­enk­te an­holdt i europaeisk sam­ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

ITA­LI­EN 17 per­so­ner er ble­vet an­holdt i en ra­ek­ke eu­ro­pa­ei­ske lan­de i en fa­el­les ope­ra­tion mod for­mode­de med­lem­mer af en ter­r­or­grup­pe. Det op­ly­ste ita­li­ensk po­li­ti i går, skri­ver nyheds­bu­reau­et ANSA. En af an­hol­del­ser­ne ske­te iføl­ge avi­sen La Stampa i Nor­ge, hvor en per­son fra ’det lo­ka­le mus­lim­ske mil­jø plan­lag­de angreb mod Ita­li­en’.

Den nor­ske avis VG skri­ver, at der blev slå­et til mod to adres­ser, og at i alt tre per­so­ner blev an­holdt. Al­le tre er be­ga­e­ret ud­le­ve­ret til Ita­li­en og vil bli­ve stil­let for ret­ten i Oslo fre­dag, hvor der vil bli­ve ta­get stil­ling til ud­le­ve­rings­be­ga­e­rin­gen fra Ita­li­en.

En af de an­hold­te i Nor­ge er iføl­ge VG den ter­r­or­døm­te Mul­la Kre­kar, der i la­en­ge­re tid har va­e­ret un­der ef­ter­forsk­ning af de ita­li­en­ske myn­dig­he­der. Han blev i 2003 af­hørt af ita­li­ensk po­li­ti, der mista­enk­te grup­pen Ans­ar al-Is­lam, som Kre­kar har va­e­ret le­der af, for i sam­ar­bej­de med al-Qa­e­da at re­k­rut­te­re ara­bi­ske fri­vil­li­ge til kam­pen mod USA i Irak.

Iføl­ge Kre­kars ad­vo­kat har hans kli­ent op­holdt sig i Ita­li­en fra 1992 til 1993.

Si­den re­ge­rings­skif­tet i Nor­ge i 2013 har myn­dig­he­der­ne ar­bej­det på at få en af­ta­le på plads om at sen­de mul­la­hen til Ita­li­en, skri­ver VG. Tid­li­ge­re dømt for trus­ler Mul­la Kre­kar blev 30. ok­to­ber idømt et år og seks må­ne­ders fa­engsel for dr­ab­strus­ler i for­bin­del­se med et in­ter­view til NRK og en kur­disk tv-ka­nal. Han er tid­li­ge­re ble­vet idømt en fa­engsels­straf for ter­ror- og dr­ab­strus­ler og står des­u­den på FNs ter­r­or­li­ste.

Mul­la Kre­kar har end­nu ik­ke ta­get stil­ling til, om han an­ker dom­men.

Iføl­ge norsk TV2 fo­re­lig­ger der en af­ta­le mel­lem Nor­ge og Ita­li­en om ud­le­ve­ring af Kre­kar, men det er sta­dig ret­ten i Oslo, der skal ta­ge stil­ling til, om ita­li­e­ner­nes vil­kår for ud­le­ve­rin­gen er op­fyldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.