Kul­tur Ma­ta­dor-ti­den lev på ny net­si­de

BT - - KULTUR -

er et om­fat­ten­de ar­bej­de at få fle­re da­ta på det og og­så at få skilt det me­re pri­va­te fra i for­hold til det, der er me­re al­ment in­ter­es­sant,« si­ger Lis­beth Ri­ch­ter Lar­sen. Bru­ger­ne bi­dra­ger og­så Sta­dig er der man­ge op­lys­nin­ger, man mang­ler, og der­for er bru­ger­ne af hjem­mesi­den og­så ind­dra­get i re­sear­chen og op­for­dres til at bi­dra­ge med op­lys­nin­ger. Der er li­ge­frem et ’De­tek­tiv­hjør­ne’, hvor ui­den­ti­fi­ce­re­de klip kan fin­de hjem.

»Der er al­le­re­de fle­re, der har bi­dra­get med man­ge de­tal­jer som ’det er en sko­le i Husum, jeg kend­te som barn, og den fod­bold­tra­e­ner var kendt som Oste-Max’ og an­dre ret ut­ro­li­ge de­tal­jer,« forta­el­ler Lis­beth Ri­ch­ter Lar­sen.

’Dan­mark på film’ er byg­get op, så man kan la­ve si­ne eg­ne klip og la­eg­ge dem ind med eg­ne op­lys­nin­ger - alt­så klip­pe dem ud af en la­en­ge­re film med egen vin­kel. Det er der over hund­re­de, der har gjort på de halvan­den uge, si­tet har va­e­ret åbent. Fo­re­lø­big kan man dog ik­ke la­eg­ge si­ne eg­ne gam­le op­ta­gel­ser ind.

»Vi er ik­ke luk­ke­de over for ide­en, men det er og­så et res­sour­cespørgs­mål, for­di der skal jo va­e­re nog­le til at se det igen­nem og vur­de­re, om det er for pri­vat. Men man kan sag­tens sen­de sin film ind og do­ne­re den til Det er fak­tisk kom­met bag på os, så stor en in­ter­es­se der er – isa­er det, at man kan klik­ke sig ind på ens hjem­by, er po­pu­la­ert

Lis­beth Ri­ch­ter Lar­sen, re­dak­tør og

pro­jekt­le­der på ’Dan­mark på film’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.