Bag slø­ret - un­der tørkla­e­det

BT - - TV-GUIDE -

’’ Vi bli­ver in­vi­te­ret in­den­for i en ver­den, som man­ge har en me­ning om, men som få ken­der

NY SE­RIE

Hen­ning Hø­eg

pi­ge­va­e­rel­set i det mus­lim­ske Dan­mark. Og det over­ord­ne­de spørgs­mål er ’hvor­dan fin­der man ba­lan­cen mel­lem sin re­li­gion, et dansk ung­doms­liv og sig selv?’

DR har la­det en ra­ek­ke pi­ger i al­de­ren fra 11 til 21 år selv fil­me og forta­el­le om de­res hver­dag igen­nem fem måneder. Og i før­ste af­snit mø­der vi bl.a. Diy­ar fra Ting­b­jerg, der prø­ver at gå si­ne eg­ne ve­je, og Ruk­hs­ar fra Taa­strup, der skal be­slut­te sig for en vej i li­vet ef­ter stu­den­terek­sa­men et sted mel­lem fa­mi­li­ens for­vent­nin­ger og si­ne eg­ne drøm­me.

»Vi bli­ver in­vi­te­ret in­den­for i en ver­den, som man­ge har en me­ning om, men som få ken­der. Det er pi­ger­ne selv, der fil­mer. Og det be­ty­der, at vi kom­mer helt ta­et på dem i en ra­ek­ke si­tu­a­tio­ner, hvor en fo­to­graf al­drig hav­de få­et ad­gang. På pi­ge­va­e­rel­set, når der gri­nes og gra­e­des, til stu­den­terek­sa­men og til dis­kus­sio­ner om fa­et­ter-ku­si­ne-ae­g­te­skab. Det er et unikt ind­blik i dis­se pi­gers liv,« si­ger re­dak­tør på DR2 So­fia From­berg.

Ud­over Diy­ar og Ruk­hs­ar mø­der vi bl.a. og­så ve­nin­de­par­ret Sha­dia og Ji­nan på 12 år fra Nør­re­bro, 18-åri­ge Asil fra Is­høj og 22-åri­ge Sal­ly fra Vej­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.