Sim­pelt spil gør Erik­sen over­le­gen

BT - - PLAYOFF-GYSER -

ERIK­SENS SA­E­SON

FOR TOT­TEN­HAM

13 RIG­TI­GE

FOR DAN­MARK

»Nej, der er jeg og­så en del ue­nig. Jeg me­ner, at de har fle­re go­de spil­le­re. Det har de og­så vist med de­res U21-hold. De har man­ge spil­le­re på vej. Så nej, Zla­tan er be­stemt ik­ke den ene­ste.« Du spil­ler bed­re for Tot­ten­ham, end du gør på lands­hol­det, for­di du i Eng­land spil­ler sam­men med bed­re spil­le­re.

»Hvad er det for en pres­bold? Nej, det sy­nes jeg hel­ler ik­ke. Det er en lidt an­der­le­des spil­lestil, men det er ik­ke, for­di spil­ler­ne er utro­lig me­get bed­re. Det sy­nes jeg ik­ke. I Eng­land er der man­ge fle­re kam­pe. Og så er kam­pe i Eng­land an­der­le­des end en land­skamp. Det kan godt va­e­re, at tem­po­et er højt, men det er me­get frem og til­ba­ge i for­hold til land­skam­pe­ne, hvor det må­ske er et lidt klo­ge­re spil, end det er i Pre­mi­er Le­ague.« Du sy­nes, det var ir­ri­te­ren­de i be­gyn­del­sen af din kar­ri­e­re, da du kon­stant blev sam­men­lig­net med Mi­cha­el Laud­rup.

»Nej, det, sy­nes jeg, da var flot. Det var la­ek­kert at bli­ve sam­men­lig­net med Laud­rup. Det hav­de jeg ik­ke no­get imod.« Du vil hel­le­re la­e­se en god bog på va­e­rel­set end spil­le playsta­tion med dren­ge­ne.

»Nej, jeg vil nok hel­le­re spil­le playsta­tion. Det er ik­ke man­ge bø­ger, jeg får la­est.« Du har lands­hol­dets flot­te­ste fri­su­re.

»Ja, ef­ter­hån­den. Det me­ner jeg helt klart.« In­gen af de tra­e­ne­re, du har nu, er den bed­ste, du no­gen­sin­de har haft.

»Al­le de tra­e­ne­re, jeg har haft, har fak­tisk va­e­ret go­de, sy­nes jeg. Frank de Bo­er var nok den bed­ste for mig i be­gyn­del­sen. Mor­ten Ol­sen har selv­føl­ge­lig va­e­ret der på lands­hol­det he­le vej­en og gi­vet mig mu­lig­he­der for at kun­ne spil­le de land­skam­pe, jeg har, og få la­ert en mas­se og få en del er­fa­ring. (Mauri­cio, red.) Po­chet­ti­no i klub­ben li­ge nu gør det og­så godt. Så det er nok de tre.« Da du som 18-årig fik de­but på lands­hol­det, reg­ne­de du med, at du i dag vil­le va­e­re me­re af­gø­ren­de for lands­hol­det, end du re­elt set er.

»Jeg ved ik­ke, om jeg hav­de reg­net med, at jeg skul­le va­e­re af­gø­ren­de. Som den spil­ler jeg er, hå­ber jeg selv­føl­ge­lig, at jeg kan va­e­re det i hver kamp. Men der er selv­føl­ge­lig nog­le kam­pe, hvor det godt kun­ne ha­ve va­e­ret bed­re.« Du er rent ud sagt pis­se­tra­et af, he­le ti­den at bli­ve spurgt, hvor­for du pra­este­rer dår­li­ge­re på lands­hol­det end for Tot­ten­ham.

»Det na­er­mer sig gra­en­sen, sy­nes jeg… Nej, det hø­rer jo med. Der er hø­je for­vent­nin­ger. Det har jeg og­så selv. Jeg ved, at jeg skal for­bed­re mig, og så må vi se, hvor­dan det går i kam­pe­ne.« Du drøm­mer om at bli­ve an­fø­rer på lands­hol­det.

»Det er desva­er­re ik­ke ble­vet min drøm end­nu. Jeg vil me­get hel­le­re til en slut­run­de, så det er det, jeg drøm­mer om pt.« Du slut­ter kar­ri­e­ren i OB.

»Ja, el­ler hel­le­re Mid­del­fart må­ske.« De sven­ske me­di­er fo­ku­se­rer me­get på dig, og det er helt rigtigt set, for det er og­så dig, der skal af­gø­re kam­pe­ne lør­dag og tirs­dag.

»Ja, men jeg er hel­dig­vis ik­ke den ene­ste. Vi har 10 an­dre spil­le­re og­så, der har mu­lig­he­den for at af­gø­re det. Hvis alt an­det glip­per, lover du, at du tirs­dag af­ten sma­ek­ker det af­gø­ren­de fris­park op i hjør­net.

»Jeg tror ik­ke, der er no­get an­det, der glip­per, men ja, jeg ved ik­ke, om jeg skal love det, men jeg vil si­ge, at der er en stor sand­syn­lig­hed for det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.