I dag

BT - - PLAYOFF-GYSER -

11.00 Mor­ten Ol­sen og re­sten af lands­hol­det bo­ar­der fly­et til Sto­ck­holm i Kø­ben­havns Luft­havn. 12.30 Lands­hol­det lan­der i Sto­ck­holm, hvor de kø­rer til Ho­tel Ra­dis­son na­er Fri­ends Are­na. Der er ty­pisk frokost med det sam­me. Mor­ten Ol­sen, spil­ler­ne og re­sten af sta­ben får de­res nøg­ler, stil­ler bag­ga­gen og går ned og får no­get mad. 13.00-17.00 Mor­ten Ol­sen fort­sa­et­ter sin for­be­re­del­se ef­ter frokost. Der kan va­e­re kon­kre­te ting, han ger­ne vil ha­ve sin stab til at gø­re. Det no­te­rer han her og ta­ger med vi­de­re. 17.00 Før tra­e­nin­gen sam­ler Ol­sen as­si­stent­tra­e­ner­ne på sit eget va­e­rel­se, hvor de gen­nem­går tra­e­nings­ind­hol­det. De prak­ti­ske op­ga­ver for­de­les. Hvil­ke spil­le­re del­ta­ger even­tu­elt ik­ke i tra­e­nin­gen? Pus­le­spil­let plan­la­eg­ges på for­hånd, så man slip­per for at stå med det på sta­dion.

»I da­ge­ne in­den kam­pen skul­le alt ger­ne va­e­re fal­det på plads. Hvis der ik­ke li­ge­frem er spørgs­mål om­kring en spil­ler, der skal nå at bli­ve klar. På det tids­punkt har man jo bå­de hjem­me­fra og i lej­ren set og hørt, hvad man skal. Og så må man ta­ge be­slut­nin­gen, og der må man ik­ke ryste på hån­den. Der skal man si­ge: ’Det er så­dan, vi gør, ven­ner’,« si­ger Mor­ten Ol­sen, 17.45 Det of­fi­ci­el­le pres­se­mø­de er på trap­per­ne. Of­test vil de to spil­le­re, der skal del­ta­ge i pres­se­mø­det, sam­men med Mor­ten Ol­sen bli­ve kørt i pri­vat bil til sta­dion før spil­ler­bus­sen. Der­med for­styr­rer man ik­ke den øv­ri­ge del af trup­pen. En lil­le kø­re­tur på ti mi­nut­ter er der fra ho­tel­let. 18.00 Pres­se­mø­det på Fri­ends Are­na be­gyn­der. Ol­sen og to ud­valg­te spil­le­re sva­rer på pres­sens spørgs­mål.

»Spa­en­dings­ni­veau­et be­gyn­der at sti­ge. Så man skal ik­ke stil­le for man­ge dum­me spørgs­mål. Mor­ten be­gyn­der at kom­me i kamp-mo­dus, og så er der ik­ke ting, der skal kik­se. Tin­ge­ne skal spil­le, for så be­gyn­der han at fo­ku­se­re på, at det snart skal va­e­re. Vi har al­le vo­res for­skel­li­ge må­der at bli­ve klar på, så vi ved, hvor­dan vi skal hånd­te­re ham,« for­kla­rer as­si­stent­tra­e­ner Pe­ter Bon­de om Ol­sen. 18.30 Den øv­ri­ge trup er an­kom­met, og ef­ter pres­se­mø­det stø­der Mor­ten Ol­sen og de to spil­le­re så til tra­e­nin­gen. De før­ste 15 mi­nut­ter er åb­ne for pres­sen. Her­ef­ter luk­kes dø­re­ne. 19.45 Når spil­ler­ne kom­mer til­ba­ge fra tra­e­ning, går de op i bad på ho­tel­let. Der­ef­ter er der af­tens­mad. Der er mu­lig­vis et mø­de om af­te­nen, og der Så snak­ker vi flygt­nin­ge, stats­mi­ni­ste­ren og mu­sik. Når vi har over­stå­et de fag­li­ge ting, run­der vi da­gen af som an­dre al­min­de­lig men­ne­sker. Vi har jo og­så et an­det liv. Så får man li­ge løf­tet lå­get

Pe­ter Bon­de , as­si­stent­tra­e­ner,

om af­ten­mø­det kl. 23

kan va­e­re in­di­vi­du­el­le mø­der med nog­le af spil­ler­ne, hvis der er be­hov for det.

»Vi har snak­ke med de spil­le­re, hvor vi sy­nes, det vil­le va­e­re en god idé at ta­le dem en­kelt­vis. De har må­ske me­re brug for det end an­dre på det tids­punkt. Det kan va­e­re tak­ti­ske ting. Det kan og­så va­e­re for at hø­re: ’Hvor­dan har du det egent­lig?’ Det er jo men­ne­sker, vi har med at gø­re,« for­kla­rer Ol­sen. 23.00 He­le tra­e­ner­sta­ben mø­des til af­ten­mø­det klok­ken 23, hvor spil­ler­ne har sen­ge­tid.

»Det har vi hver af­ten, hvor vi li­ge run­der da­gen af. Be­hand­ler­ne har va­e­ret i gang med mas­sa­ge og be­hand­ling he­le af­te­nen og kan mel­de ind, om al­le er med i mor­gen. Så snak­ker vi flygt­nin­ge, stats­mi­ni­ste­ren og mu­sik. Når vi har over­stå­et de fag­li­ge ting, run­der vi da­gen af som an­dre al­min­de­lig men­ne­sker. Vi har jo og­så et an­det liv. Så får man li­ge løf­tet lå­get,« si­ger Pe­ter Bon­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.