I mor­gen

BT - - PLAYOFF-GYSER -

10.30 På det­te tids­punkt er spil­ler­ne se­ne­st ude af fjerene. Me­re får de ik­ke lov til at sove. Sta­ben og spil­ler­ne sør­ger for at få spist mor­gen­mad. 11.30 Mor­ten Ol­sen for­be­re­der tak­tik­mø­det, mens spil­ler­ne bli­ver sam­let for at gå en tur for at kom­me ud og be­va­e­ge krop­pen og få no­get frisk luft. 12.30 Når spil­ler­ne er re­tur fra gå­tu­ren, har Ol­sen og Pe­ter Bon­de for­be­redt mø­det og de po­wer­po­int-sli­des, de har ta­enkt sig at vi­se på en storska­erm i tak­tik­lo­ka­let. Her får spil­ler­ne be­kra­ef­tet star­top­stil­lin­gen til kam­pen, som de of­test har kendt i et par da­ge ud fra tra­e­nin­ger­ne. 13.30 Frokost. 14.30 Ef­ter froko­sten er over­stå­et, har Mor­ten Ol­sen nog­le timer for sig selv. Han har kam­pen i ho­ve­d­et he­le ti­den. Der er man­ge timer, hvor der ik­ke sker så me­get på en kampdag, for­di man ven­ter på start­fløjtet.

Man­ge af de an­dre hvi­ler sig lidt, men det er sja­el­dent, Mor­ten Ol­sen ta­ger en lur un­der en sam­ling. Han er på he­le ti­den. I ste­det ar­bej­der han på de­tal­jer­ne. Nør­der dem.

»Jeg ple­jer altid på et el­ler an­det tids­punkt at si­ge til mig selv, at jeg skal ta­ge en god film og sa­et­te mig hen og prø­ve at kig­ge på den. Og bag­ef­ter går vi i krig igen. Det tror jeg, al­le men­ne­sker har brug for på et tids­punkt. Det er ik­ke lyk­ke­des mig end­nu, men det gør det nok,« si­ger Ol­sen. 17.45 Mas­sør Al­lan Poul­sen og fy­si­o­te­ra­pe­ut Mor­ten Skjoldager er ta­get i for­vej­en for at kl­ar­gø­re de prak­ti­ske ting. Trø­jer­ne lig­ger klar i om­kla­ed­nings­rum­met på Fri­ends Are­na. Brik­sen er for­be­redt til en om­gang mas­sa­ge til spil­ler­ne.

Må­l­mand­stra­e­ner Lars Høgh stø­der og­så til in­den Ol­sens an­komst. Han sør­ger for at prin­te ske­ma­er­ne fra tak­tik­mø­det ud, som er ble­vet frem­vist tid­li­ge­re på da­gen. Han ha­en­ger de tak­ti­ske in­struk­ser op i om­kla­ed­nings­rum­met, så spil­ler­ne kan bli­ve min­det om, hvad de skal gø­re på død­bol­de. 18.15 Spil­ler­ne får lidt til ma­ven på ho­tel­let, in­den de skal ind til Fri­ends Are­na. Det kan va­e­re toast, aeg og en kop kaf­fe. Mor­ten Ol­sen er of­test med. Er han ik­ke al­le­re­de om­kla­edt, går han ef­ter­føl­gen­de op på sit va­e­rel­se og skif­ter tra­e­nings­drag­ten ud med jak­kesa­et­tet. Kampklar. 19.00 Af­gang fra ho­tel­let. Ol­sen sa­et­ter sig ud i bus­sen med de an­dre og kø­rer ud på sta­dion. Han har en fast plads. Han sid­der på for­re­ste ra­ek­ke mod­sat chauf­før­en. Han sid­der ale­ne. Altid. Jeg ple­jer altid på et el­ler an­det tids­punkt at si­ge til mig selv, at jeg skal ta­ge en god film og sa­et­te mig hen og prø­ve at kig­ge på den. Og bag­ef­ter går vi i krig igen. Det tror jeg, al­le men­ne­sker har brug for på et tids­punkt. Det er ik­ke lyk­ke­des mig end­nu, men det gør det nok,

Mor­ten Ol­sen, land­stra­e­ner, om ti­mer­ne op til en kamp, hvor der ik­ke er an­det at la­ve end at

ven­te på start­fløjtet

19.15 Spil­ler­bus­sen an­kom­mer til sta­dion. To spil­le­re når ik­ke at ny­de me­get af sta­dion. Det er de spil­le­re, der skal sid­de over og over­va­e­re kam­pen på tri­bu­nen. Dem ta­ger Ol­sen først fat i, når de sti­ger af spil­ler­bus­sen. 19.30 Star­top­stil­lin­gen fra beg­ge hold skal ind­le­ve­res 75 mi­nut­ter før kamp­start. Mor­ten Ol­sen ven­ter i den­ne pe­ri­o­de på at få be­kra­ef­tet star­top­stil­lin­gen. Når den lig­ger fast, går han hen til skemaet med død­bol­de og ret­ter til, hvis der skal ret­tes no­get.

Ol­sen hi­ver de spil­le­re, der er be­rørt af aen­drin­ger­ne, hen til sig. De gen­nem­går de tak­ti­ske aspek­ter. Hvem da­ek­ker hvem? 20.00 As­si­stent­tra­e­ner­ne star­ter op­varm­nin­gen med spil­ler­ne. Lars Høgh og må­l­ma­en­de­ne le­der an. 10 mi­nut­ter se­ne­re lø­ber re­sten af trup­pen med ind på ba­nen.

Mor­ten Ol­sen sid­der i sit tra­e­ner­rum og kig­ger i sin sor­te bog. Han na­er­stu­de­rer end­nu en­gang op­stil­lin­ger­ne. Har han over­set no­get? Er der en de­tal­je, der kan bru­ges mod sven­sker­ne?

Her­ef­ter går han ud og gen­nem­fø­rer et in­ter­view med ret­tig­heds­ha­ver­ne SBS. Han over­va­e­rer re­sten af op­varm­nin­gen. Of­te for sig selv. 20.30 Når op­varm­nin­gen er fa­er­dig, går han med ind i om­kla­ed­nings­rum­met. De sid­ste des­si­ner og in­struk­tio­ner bli­ver gi­vet. Her snak­kes der ik­ke så me­get tak­tik. Han mo­ti­ve­rer spil­ler­ne in­den kamp­start med en pep­talk. De over­ord­ne­de linjer rid­ses op. En­kel­te spil­le­re hi­ver han til si­de, in­den han sam­ler he­le trup­pen. De sid­ste ord fal­der. Kam­prå­bet ly­der. 20.43 Spil­ler­ne går ud på ba­nen. Ol­sen ind­ta­ger tra­e­ner­ba­en­ken. Na­tio­nalsan­gen syn­ges. Nu ga­el­der det. Sve­ri­ge – Dan­mark. 20.45 Kamp­start

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.