Le Mans er ik­ke en gen­vej til For­mel 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IPADDOCKEN PÅ IN­TER­LA­GOS­BA­NEN, hvor Bra­si­li­ens Grand Prix kø­res i we­e­ken­den, er det ik­ke man­ge, der snak­ker om Ke­vin Magnus­sens test af Pors­ches Le Mans-ra­cer. Her op­fat­tes Le Mans og sport­s­vogns-ra­cing som no­get, man kan ka­ste sig over, når man er for gam­mel el­ler for lang­som til For­mel 1. Nu er Magnus­sen åben­lyst hver­ken el­ler, men al­li­ge­vel er der in­gen, der in­ter­es­se­rer sig for dan­ske­rens Le Mans-test. For­mel 1 hen­ter sim­pelt­hen ik­ke nye kø­re­re i sport­s­vogns-ra­cing.

Det kan man og­så se på de nav­ne, Magnus­sen te­ste­de sam­men med. Oli­ver Tur­vey har i man­ge år va­e­ret test- og ud­vik­lings­kø­rer for McLa­ren, men team­le­del­sen har al­drig se­ri­øst over­ve­jet at for­frem­me ham. Tur­vey er tek­nisk vel­fun­de­ret, men han mang­ler den sid­ste hur­tig­hed.

Mitch Evans vandt i GP3-se­ri­en 2012 og har si­den kørt GP2 uden for al­vor at slå igen­nem. Evans fik vist mest test-chan­cen i Le Mans­bi­len, for­di han har tea­mets største navn, den tid­li­ge­re For­mel 1-kø­rer Mark Web­ber, som per­son­lig men­tor. EVANS ER LI­NET op til yder­li­ge­re en test i Le Mans-Pors­chen i na­e­ste uge i for­bin­del­se med VM-fi­na­len i Ba­hrain. Her får den tid­li­ge­re For­mel 1-kø­rer Ju­an Pablo Mon­toya og­så chan­cen. Han vandt grand­prixer for bå­de Wil­li­ams og McLa­ren i be­gyn­del­sen af årtu­sin­det, men har si­den hensla­ebt kar­ri­e­ren i NA­SCAR og se­ne­st kri­se-mester­ska­bet In­dyCar.

Tur­vey, der al­drig var hur­tig nok til en chan­ce hos McLa­ren. Evans, der mest er med, for­di han har for­bin­del­ser­ne i or­den. Og Mon­toya, der top­pe­de for 10 år si­den. Det er sim­pelt­hen ik­ke et sel­skab, der er Ke­vin Magnus­sen va­er­digt.

Og i al­le til­fa­el­de fo­re­kom­mer Pors­che-te­ste­ne i Bar­ce­lo­na og Ba­hrain ’un­der­li­ge’. Langt ind i Pors­che-tea­met er der i hvert fald folk, der un­drer sig over, hvem der blev in­vi­te­ret. Ke­vin Magnus­sens in­vi­ta­tion var til at for­stå. Men Tur­vey, Evans og Mon­toya? Det må dre­je sig om PR, mar­ke­ting og per­son­li­ge tje­ne­ster – ik­ke om at fin­de den na­e­ste sport­s­vogns-su­per­star. OG PORS­CHE HAR jo re­elt slet ik­ke be­hov for en ny kø­rer i 2016. Det hand­ler om Ni­co Hül­ken­bergs sa­e­de i tea­mets tred­je­bil, og hvis ty­ske­ren ik­ke kan kø­re Le Mans, har Pors­che en ra­ek­ke un­ge fa­briks­kø­re­re – an­ført af dan­ske Mi­cha­el Chri­sten­sen – der mang­ler sa­e­der, når fa­brik­kens GT-team luk­ker ef­ter den­ne sa­e­son. Mi­cha­el Chri­sten­sen og co. fortje­ner Hül­ken­bergs even­tu­elt le­di­ge sa­e­de langt me­re end de kø­re­re, der te­ste­de i Bar­ce­lo­na.

Og stand-in for en tred­je­kø­rer i en tred­je­bil i et en­kelt el­ler må­ske to løb – det er ik­ke et job, Ke­vin Magnus­sen kan ba­se­re sin ra­cer­frem­tid på. HVIS MAGNUS­SEN STA­DIG har For­mel 1-am­bi­tio­ner – og dét har han – skal han pas­se på ik­ke at bli­ve fed­tet for me­get ind i sport­s­vogns­ra­cing. En en­kelt stand-in ind­sats i Le Mans i et top­team som Pors­che er okay – en hel sport­s­vogns­sa­e­son for et­hvert an­det team, vil kun brin­ge ham la­en­ge­re va­ek fra For­mel 1.

Dét ved For­mel 1-fol­ket. Der­for snak­ker man ik­ke Magnus­sen og Pors­che i pad­do­ck­en i São Paulo. Men man na­ev­ner dan­ske­ren i for­bin­del­se med de le­di­ge ra­cer- og re­ser­ve­kø­rer-sa­e­der hos Ma­nor, Wil­li­ams, For­ce In­dia og Lo­tus/Re­nault.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.