Kri­sen krib­le­de da Kol­ding red­de­de po­int

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

TA­ET AF­SLUT­NING Spa­en­den­de topkamp gav nyt po­int­tab til det stjer­nes­pa­ek­ke­de mester­hold fra KIF, der var hel­dig med uaf­gjort 25-25 mod Aal­borg trods hjem­me­ba­ne. Det skal ik­ke va­e­re nemt at va­e­re dansk me­ster i her­re­hånd­bold.

KIF Kol­ding måt­te i af­tes nø­jes med uaf­gjort, da Aal­borg var på be­søg i Tre­for Are­na i Brønd­by.

Der­med har de re­ge­ren­de dan­ske blot to po­int for de se­ne­ste tre kam­pe, og det kan af­la­e­ses i ta­bel­len, hvor Kas­per Hvidt og kom­pag­ni nu er dum­pet ned på en fjer­de­plads.

Nord­jy­der­ne er kendt for sa­er­de­les fy­sisk og kon­tant spil, og det var en med­vir­ken­de år­sag til, at Kol­dings spil og pro­fi­ler ik­ke for al­vor fol­de­de sig ud.

Al­le­re­de in­den­for den før­ste hal­ve ti­me måt­te Kas­per Ir­m­ing og Lars Jør­gen­sen ta­ge plads på ba­en­ken for at ple­je små­ska­der, og det var sam­ti­dig en pe­ri­o­de, hvor ga­ester­ne fra Aal­borg trak fra og så småt be­gynd­te at lig­ne en vin­der.

Med 14-12 i Aal­borgs favør var hol­det da og­så på sej­rs­kurs, og forta­el­lin­gen om den me­get me­dri­ven­de fo­re­stil­ling fra top­pen af Boxer Her­re­liga­en er, at ga­ester­ne fra snap­se­by­en før­te he­le vej­en, og at va­er­ter­ne fra KIF var ved at stja­e­le det he­le til sidst.

»Jeg sy­nes, vi spil­le­de klart bedst og egent­lig hav­de fortjent at vin­de. Men vi be­gynd­te at la­ve for man­ge in­di­vi­du­el­le fejl i for­sva­ret,« lød det fra Aal­borgs Si­mon Hald.

Kas­per Hvidt var om no­gen mand for at hol­de me­stre­ne in­de i kam­pen med en red­nings­pro­cent på 47, Bo Spel­ler­beg hav­de vig­ti­ge ak­tio­ner, det sam­me hav­de Kon­stat­in Igro­pulo i kraft af si­ne syv mål, og med fi­re mi­nut­ter til­ba­ge på uret, hav­de kol­din­gen­ser­ne ud­lig­net til 23-23.

Den forta­et­te­de spa­en­ding holdt re­sten af kam­pen ud, da AaB med 30 se­kun­der på uret og 25-25 på tav­len hav­de chan­cen for at af­gø­re det he­le til egen for­del. Kas­per Hvidt af­va­er­ge­de dog en for­ha­stet af­slut­ning og Kol­ding kun­ne ha­ve stjå­let beg­ge po­int, hvis der var ble­vet dømt straf­fe­kast på kam­pen al­ler­sid­ste ak­tion.

»Vi vil­le ger­ne ha­ve vun­det kam­pen, men skal nok va­e­re gla­de for uaf­gjort,« vur­de­re­de Kol­dings Lukas Karls­son, som ho­ved­rysten­de kun­ne se, at han og hold­kam­me­ra­ter­ne blot for­må­e­de at sco­re tre gan­ge i det før­ste kvar­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.