Blat­ter ud­skre­vet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ HØJ­KANT Sepp Blat­ter er ble­vet ud­skre­vet fra det ho­spi­tal, hvor han for­le­den blev ind­lagt med ’et min­dre nervøst sam­men­brud’, med­del­er den sus­pen­de­re­de FI­FA-pra­esi­dents tals­mand, Klaus Stöl­hker, til Reu­ters: »Han måt­te bli­ve et par da­ge på ho­spi­ta­let, men han er ude igen og hjem­me i Va­lais (i Schweiz, red.). Han er glad og slap­per af i et par da­ge ind­til be­gyn­del­sen af na­e­ste uge: Og så er han til­ba­ge igen.«

Den op­rin­de­li­ge ud­mel­ding umid­del­bart ef­ter Sepp Blatters ind­la­eg­gel­se lød el­lers på, at han skul­le bli­ve på ho­spi­ta­let ind­til på tirs­dag.

Den 79-åri­ge schweizer har in­den for den se­ne­ste uge va­e­ret igen­nem en ra­ek­ke stress-test, sam­ti­dig med at han kaemper mod sin 90 da­ge lange sus­pen­de­ring, som trå­d­te i kraft 8. ok­to­ber. Han står blandt an­det over for ankla­ger om at ha­ve ud­be­talt et stort mil­li­onbe­løb til UEFApra­esi­dent Michel Plat­i­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.