G LÅ IGHED

BT - - NYHEDER -

Iføl­ge tals­man­den fra det lo­ka­le po­li­ti, An­ne Hö­fer, vil der gå en rum tid, før man fin­der ud af, hvad der er sket med spa­ed­bør­ne­ne.

»Det vil ta­ge tid at un­der­sø­ge på grund af lig­nes dår­li­ge til­stand,« si­ger hun. Ven­lig og hø­flig I før­ste om­gang meld­te po­li­ti­et ud, at kun syv spa­ed­børn var fun­det, men det tal blev se­ne­re kor­ri­ge­ret til ot­te. Selv om det fort­sat er spar­somt, hvad po­li­ti­et der­u­d­over har meldt ud om de uhyg­ge­li­ge fund, ar­bej­der man med en te­o­ri om, at den 45-åri­ge kvin­de har skjult fle­re af si­ne gravi­di­te­ter. Na­bo­er be­skri­ver hen­de som en ven­lig og hø­flig kvin­de, der blandt an­det har ar­bej­det i den lo­ka­le svøm­me­hal.

Det er langt­fra før­ste gang, at en så gru­fuld tragedie ram­mer Tys­kland. Si­den 2005 er ef­ter­lad­te ba­by­lig ble­vet fun­det i he­le 10 til­fa­el­de.

Så sent som i april i år blev et ba­by­lig fun­det i en af­faldscon­tai­ner ved et su­per­mar­ked i by­en Ober­falz, som og­så lig­ger i del­sta­ten Bay­ern. Og­så i ok­to­ber 2013 blev der fun­det dø­de spa­ed­børn i Bay­ern. Den­gang dre­je­de det sig om to ba­by­lig, som blev op­da­get, da man var i gang med at gra­ve ud til et højhus i den bay­er­ske by Nür­n­berg. En kvin­de, som skul­le va­e­re mor til bør­ne­ne, blev mista­enkt for at va­e­re år­sag til bør­ne­nes død i 1980’er­ne. Ha­en­del­sen er ind­truf­fet i vo­res lil­le sam­fund, som er et af de sik­re­ste i ver­den. Man­ge bor­ge­re er be­rør­te og ke­de af det, der er sket

Jens Korn, borg­me­ster i Wal­len­fels

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.