Iskoldt tripel­drab: Vid­ner hør­te fle­re skud

BT - - NYHEDER -

LIK­VI­DE­RING Det blo­di­ge tripel­drab på Fre­de­riks­berg, der nat­ten til onsdag ko­ste­de tre un­ge ma­end i al­de­ren 19-24 år li­vet, fandt ef­ter po­li­tiets op­fat­tel­se for­ment­lig sted i tids­rum­met mel­lem kl. 03. og 03.40. »Vi har et vid­ne, der om­kring kl. 03.40 har set to ma­end krav­le ned ad det stil­lads, der er sat op om­kring ejen­dom­men på Chri­sti­an Paul­sens Vej, hvor dra­be­ne fandt sted. Sam­ti­dig har vi nu og­så haft kon­takt med et vid­ne, der har hørt skud om­kring det tids­punkt. Det dre­jer sig om fle­re skud,« op­ly­ser le­de­ren af ef­ter­forsk­nin­gen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Jens Møl­ler Jen­sen til bt.dk. Imams søn blandt de dra­eb­te Vid­net, der hør­te skud­de­ne, kon­tak­te­de ik­ke umid­del­bart po­li­ti­et. Det ske­te først ef­ter, at det onsdag ef­ter­mid­dag var ble­vet kendt, at tre per­so­ner var fun­det dra­ebt i den lil­le etva­e­rel­ses lej­lig­hed på an­den sal i be­byg­gel­sen.

Lik­vi­de­rin­gen af de tre un­ge ma­end, den 19-åri­ge Phil­lip Ras­mus­sen, 23-åri­ge Suhaib Jaf­far og 24-åri­ge Mi­ke Vinther, blev til­sy­ne­la­den­de gen­nem­ført iskoldt. Iføl­ge po­li­ti­et blev de skudt med et jagt­ge­va­er med hagl­pa­tro­ner og en pi­stol, mens de lå og sov. To af dem lå i sam­me seng, mens den tred­je lå på en madras på gul­vet – og lej­lig­he­den ba­e­rer ik­ke pra­eg af for­ud­gå­en­de kamp. Ef­ter­ly­ser fle­re vid­ner »Vi har få­et om­kring 10 hen­ven­del­ser fra folk, der har va­e­ret i om­rå­det om­kring ger­nings­tids­punk­tet. Det har ik­ke umid­del­bart gi­vet no­get gen­nem­brud i ef­ter­forsk­nin­gen, men vi er gla­de for ek­sem­pel­vis at få at vi­de af en mand med gul regn­frak­ke, at han har va­e­ret i om­rå­det, hvis an­dre vid­ner og­så forta­el­ler os om en mand i gul regn­frak­ke, som vi så har styr på,« for­kla­rer vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Jens Møl­ler Jen­sen.

Han øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig om even­tu­el­le mu­li­ge mo­ti­ver til dra­be­ne på de tre un­ge ma­end.

Kø­ben­havns Po­li­ti vil der­for fort­sat ger­ne i kon­takt med per­so­ner, der har op­lys­nin­ger af in­ter­es­se for sa­gen. Her­un­der per­so­ner, der har va­e­ret på Chri­sti­an Paul­sens Vej på Fre­de­riks­berg om­kring ger­nings­tids­punk­tet nat­ten til onsdag. Og­så selv om vid­ner­ne ik­ke selv me­ner at ha­ve ob­ser­ve­ret no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.