Re­ge­rin­gen vil ind­kvar­te­re asylan­sø­ge­re i telt­lej­re

BT - - NYHEDER -

STRAM­NIN­GER Asylan­sø­ge­re skal frem­over kun­ne ind­kvar­te­res i be­red­skabs­cen­tre og telt­lej­re rundt om­kring i Dan­mark. Det står klart, ef­ter stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) på et pres­se­mø­de fre­dag ef­ter­mid­dag pra­e­sen­te­re­de re­ge­rin­gens vars­le­de asyl­stram­nin­ger sam­men med ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V) og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V).

»An­tal­let af asylan­sø­ge­re er hi­sto­risk højt i Eu­ro­pa og i Dan­mark. 10. novem­ber hav­de vi i om­eg­nen af 13.000 ind­kvar­te­re­de, og Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen skøn­ner, at der er brug for at fin­de nye plad­ser, hvis den til­gang, vi ser nu, fort­sa­et­ter. Vi er der­for lø­ben­de i gang med at af­sø­ge ind­kvar­te­rings­mu­lig­he­der rundt om­kring i he­le lan­det,« si­ger In­ger Støj­berg. 34 ini­ti­a­ti­ver Re­ge­rin­gens asyl­pak­ke in­de­hol­der 34 ini­ti­a­ti­ver på fi­re om­rå­der. Blandt an­det vil man i lø­bet af de na­e­ste da­ge op­ret­te plad­ser på be­red­skabs­cen­tre i Thi­sted, Ha­der­s­lev og Her­ning. Sam­ti­dig skal der op­ret­tes en telt­lejr i Thi­sted, hvor en­li­ge, mand­li­ge asylan­sø­ge­re kan ind­kvar­te­res »ind­til sa­gen er af­gjort«, forta­el­ler in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren.

»Vi gør det mak­si­ma­le for at ud­vi­se ret­ti­dig om­hu, men vi gør det på en må­de, så vi ik­ke sa­et­ter os i en si­tu­a­tion, hvor det er me­re at­trak­tivt at kom­me til Dan­mark end til de lan­de, der er om­kring os,« si­ger hun.

Net­op pla­nen om at etab­le­re telt­lej­re fal­der ik­ke i god jord hos Dansk Rø­de Kors, som dri­ver man­ge af lan­dets asyl­cen­tre.

»Jeg tror ik­ke mi­ne eg­ne ører - skal vi ha­ve flygt­nin­ge­lej­re i Dan­mark? Der mang­ler jo ik­ke lo­ka­ler med fast tag. Er vi ble­vet et uland,« spør­ger An­ders La­de­karl, ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Dansk Rø­de Kors, på Twit­ter.

Re­ge­rin­gen reg­ner med, at der i de fi­re by­er kan op­ret­tes 400-700 plad­ser, af­ha­en­gigt af be­ho­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.