Land­mand i swin­ger­klub

BT - - NYHEDER -

FRAEKKERT TV2 Play, og her af­slø­rer Ole en stor hem­me­lig­hed. Han går nem­lig i swin­ger­klub.

»Jeg har en swin­ger­klub. Er det no­get, I har hørt om,« spør­ger han Gitte og Ali­ce, der beg­ge bli­ver me­get over­ra­ske­de.

Gitte un­drer sig, for­di hun sy­nes, Ole vir­ker lidt ge­nert, mens Ali­ce spør­ger, om det ik­ke mest af alt er no­get med ’ét stort bun­ke­pul’. Beg­ge spør­ger om, hvad der egent­lig fo­re­går i så­dan en klub.

»Jeg ple­jer jo at si­ge, at det er de voks­nes le­ge­plads,« for­kla­rer han de to kvin­der.

Han er ik­ke over­ra­sket over, at hans to da­tes er no­get cho­ke­re­de:

»Det er me­get gra­en­se­over­skri­den­de, tror jeg. Der er man­ge ta­bu­er om det at kom­me i en swin­ger­klub,« med­gi­ver han. For­try­der sin af­slø­ring Over for TV2 til­fø­jer han, at han må­ske ik­ke helt hav­de gen­nem­ta­enkt det, før han af­slø­re­de på lands­da­ek­ken­de tv, at han er swin­ger. Omvendt vil han ger­ne va­e­re med til at af­l­li­ve nog­le for­dom­me. Men han har ik­ke nå­et at ad­va­re sin fa­mi­lie om nyhe­den:

»Mi­ne na­bo­er ved det sgu godt, men min mor og sø­stre gør ik­ke. Hvis jeg kun­ne gø­re det om, vil­le jeg ha­ve holdt det for mig selv.

Det er jo hver­ken kri­mi­nelt el­ler no­get. Nog­le ta­ger i by­en og fin­der en, de kan ta­ge med hjem, og an­dre ta­ger i swin­ger­klub­ben,« til­fø­jer han. Jeg ple­jer jo at si­ge, at det er de voks­nes le­ge­plads

Land­man­den Ole

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.