Nej, børn har ik­ke for man­ge timer

BT - - DEBAT -

at børns liv be­trag­tes som an­det end sko­le­gang og for­be­re­del­se til ar­bej­de. Man skal ha­ve nog­le va­er­di­er i li­vet og i barn­dom­men, som ik­ke kun hand­ler om ud­dan­nel­se. Jeg vil si­ge, at vi be­gyn­der at be­va­e­ge os lidt på kan­ten af FNs bør­ne­kon­ven­tion, når børn først har fri mel­lem kl. 16.00 og 17.00 om ef­ter­mid­da­gen.

DET ER VIG­TIGT,

sko­lere­for­men skal aen­dres. Man kan gø­re det ge­ne­relt, men i før­ste om­gang skal man gi­ve kom­mu­ner­ne fuld­sta­en­dig fri­hed til at be­ska­e­re la­eng­den af sko­le­da­ge­ne. På den må­de kan kom­mu­ner­ne og sko­ler­ne selv be­ska­e­re sko­le­da­ge­ne uden at va­e­re bun­det af lov­giv­nin­gen. I ste­det kan de bru­ge res­sour­cer­ne på at sik­re kva­li­te­ten i un­der­vis­nin­gen.

JEG SY­NES, AT

CLAUS HJORT­DAL

no­gen børn, som har fle­re timer, end de skal ha­ve. Der kan va­e­re for­skel­li­ge grun­de og pa­e­da­go­gi­ske år­sa­ger til, at sko­le­da­ge­ne er ble­vet la­en­ge­re. Bør­ne­ne kan ha­ve tid­ligt fri nog­le da­ge og se­ne­re an­dre. Det er den flek­si­bi­li­tet, som jeg for­ven­te­de, at po­li­ti­ker­ne gav skole­le­der­ne med sko­lere­for­men.

DER ER IK­KE

stor re­form, som vi er i gang med. Det er først nu, at vi for al­vor be­gyn­der at gø­re sko­le­da­gen me­re an­der­le­des, in­ter­es­sant og få ind­dra­get be­va­e­gel­se. Va­ri­a­tion er vig­tigt for bør­ne­ne, for­di sko­le­da­gen på den må­de ik­ke fø­les lang. Man be­gyn­der at eks­pe­ri­men­te­re med re­for­men og la­ve en me­re va­ri­e­ret un­der­vis­nings­form på sko­ler­ne. Børn kan hol­de kon­cen­tra­tio­nen la­en­ge, og de kan sag­tens hol­de til at va­e­re op­ta­get af no­get i lang tid. Men de bli­ver tra­et­te, hvis un­der­vis­nin­gen ik­ke er va­ri­e­ret, og der ik­ke ind­går be­va­e­gel­se. Vi skal bli­ve bed­re til at ar­bej­de med re­for­men, men jeg sy­nes og­så, at vi kaemper os stil­le og ro­ligt ind på den. Der er ik­ke no­gen børn, som har fle­re timer, end de skal ha­ve

Claus Hjort­dal

JEG VIL IK­KE

DET ER EN

ude­luk­ke, at sko­le­da­ge­ne kan på­vir­ke fri­tidsak­ti­vi­te­ter­ne, men det er ty­pisk børn med man­ge ak­ti­vi­te­ter i fri­ti­den, som har sva­ert ved at nå det. For­e­nings­li­vet har dog vaen­net sig til re­for­men. Hvis sko­len sam­ti­dig prø­ver at sik­re, at ele­ver­ne ik­ke har man­ge lek­tier i de­res fri­tid, har de god tid til at dyr­ke di­ver­se fri­tids­in­ter­es­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.