Ja, børn skal ha­ve tid til fri­tid og leg

BT - - DEBAT -

JAKOB SØLVHØJ

plads til, at børn har fri­tid. Det gi­ver in­gen me­ning at ha­ve så lange sko­le­da­ge, som vi har nu. For bør­ne­ne bli­ver tra­et­te og la­e­rer ik­ke me­re af det. Man får alt­så ik­ke en bed­re sko­le­dag, na­er­me­re tva­er­ti­mod. Man for­rin­ger børns al­min­de­li­ge liv, og man sa­en­ker de­res fri­tids­liv, hvor de be­ska­ef­ti­ger sig med no­get, som de sy­nes er vig­tigt og in­ter­es­sant. Des­u­den sva­ek­kes bør­ne­nes mu­lig­hed for so­ci­a­l­ud­vik­ling, for­di de ik­ke har tid til at knyt­te ven­ska­be­li­ge bånd og til­eg­ne sig er­fa­rin­ger på bag­grund af dis­se i de­res fri­tid. Der bli­ver ik­ke me­get plads til leg og fri­tidsak­ti­vi­te­ter med de lange sko­le­da­ge.

DER SKAL VA­E­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.