Helt til gra­en­sen

Re­ge­rin­gen

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Tre top-mi­ni­stre pra­e­sen­te­re­de i går re­ge­rin­gens for­slag til yder­li­ge­re stram­nin­ger på ud­la­en­din­ge­om­rå­det. Til­tag, der skal kun­ne af­va­er­ge en ek­stra­or­di­na­er si­tu­a­tion med flygt­nin­ge. Men og­så til­tag, der skal sa­et­te myn­dig­he­der i stand til at hånd­te­re si­tu­a­tio­nen, hvor det ek­stra­or­di­na­e­re pres op­står.

Hvil­ke for­slag? Sam­let set må man si­ge, at re­ge­rin­gen her går til gra­en­sen af, hvor langt man kan gå for at be­gra­en­se ind­strøm­nin­gen af flygt­nin­ge og mi­gran­ter. Og­så så langt, at det er sva­ert at fo­re­stil­le sig, at det kom­mer til at gå stil­le af sig - hel­ler ik­ke i Ven­stres eget bag­land. 34 kon­kre­te for­slag spil­le­de re­ge­rin­gen ud med fre­dag, bl.a. er re­ge­rin­gen i gang med at etab­le­re en telt­lejr i Thi­sted, be­reg­net til yn­gre en­li­ge ma­end, mod­ta­ge­cen­tre tre ste­der i lan­det, hvor po­li­ti­et kan til­ba­ge­hol­de flygt­nin­ge og mi­gran­ter - og der­til hø­ren­de lov­hjem­mel til at til­ba­ge­hol­de folk i la­en­ge­re tid end de hid­ti­di­ge tre døgn. Fri­heds­be­rø­vel­se skal sim­pelt­hen bru­ges som in­ci­ta­ment til, at folk skal ’sam­ar­bej­de’ om at rej­se hjem. Pri­va­te ak­tø­rer kan end­da i ek­stra­or­di­na­e­re si­tu­a­tio­ner bru­ges til be­vogt­ning og trans­port af flygt­nin­ge og mi­gran­ter. Men pak­ken in­de­hol­der og­så til­tag som f.eks. at der skal gå tre år, før man kan få fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. Som en per­son kom­men­te­re­de på Twit­ter, så mang­ler vi vist kun, at stats­mi­ni­ste­ren er­kla­e­rer und­ta­gel­ses­til­stand. Men så­dan ser re­ge­rin­gen ik­ke selv på sa­gen. Den ude­luk­ker ik­ke yder­li­ge­re ini­ti­a­ti­ver.

Lø­ser det pro­ble­met? Det er ret vil­de stram­nin­ger, re­ge­rin­gen la­eg­ger op til, men de fle­ste er al­li­ge­vel eni­ge om , at d e ik­ke lø­ser pro­ble­met. Det er hvert land for sig selv i en tid, hvor al­le el­lers ta­ler om in­ter­na­tio­na­le løs­nin­ger. Men hvad an­går de na­tio­na­le for­holds­reg­ler, man kan ta­ge, så må man si­ge at Dan­mark nu pla­ce­rer sig som no­get na­er eu­ro­pa­me­ster i stram­ning. I Dan­mark har der des­u­den i en år­ra­ek­ke va­e­re po­li­tisk enig­hed om, at an­tal be­ty­der no­get. Det må for­modes, at flygt­nin­ge og mi­gran­ter ef­ter re­ge­rin­gens stram­nin­ger vil slå krøl­ler på sig selv, for at lan­de et an­det sted end her. Det lø­ser alt­så ik­ke det eu­ro­pa­ei­ske pro­blem, men det er sand­syn­ligt, at det kan be­gra­en­se an­tal­let af flygt­nin­ge og mi­gran­ter til Dan­mark. Så hvis man har fo­kus på an­tal i Dan­mark iso­le­ret set, så kan de dra­ma­ti­ske stram­nin­ger mu­lig­vis lø­se pro­ble­met.

Hvad be­ty­der det for for­hand­lin­ger­ne om fi­nans­lo­ven? Det er utvivl­s­omt re­ge­rin­gens for­håb­ning, at hård­knu­den om fi­nans­lo­ven nu kan løs­nes. Spørgs­må­let er, om re­ge­rin­gen med stram­nin­ger­ne har kaempet sig ud af dis­kus­sio­nen om gra­en­se­kon­trol. Strids­punk­tet har va­e­ret, om man tror, at gra­en­se­kon­trol vil fø­re til, at fle­re mi­gran­ter og asylan­sø­ge­re bli­ver vendt rundt på ha­e­len og sendt til­ba­ge til de­res op­rin­del­ses­land el­ler til det før­ste sik­re land, de kom til. El­ler om man tror, at hvis man stop­per al­le ved gra­en­sen, så vil det fø­re til, at fle­re asylan­sø­ge­re bli­ver i Dan­mark, for­di flygt­nin­ge og mi­gran­ter i den si­tu­a­tion vil få pra­e­sen­te­ret valg­mu­lig­he­der­ne: Ud el­ler asyl? Der er flest eks­per­ter, som støt­ter den sid­ste ud­la­eg­ning. Den hol­der re­ge­rin­gen sig og­så til. Men isa­er DF er sta­er­kt ue­nig i den la­es­ning. Men med re­ge­rin­gens op­la­eg til stram­nin­ger må man si­ge, er der ik­ke er me­get fløjls­hand­ske til­ba­ge i be­hand­lin­gen af flygt­nin­ge og mi­gran­ter - hver­ken ved gra­en­sen el­ler no­get an­det sted i Dan­mark.

Hvad hand­ler det el­lers om? Au­to­ri­tet. For re­ge­rin­gen hand­ler det om, at man skal vi­se, at man sty­rer den po­li­ti­ske pro­ces i Dan­mark i ste­det for at la­de sig tra­ek­ke rundt ved na­e­sen af de øv­ri­ge par­ti­er. Det lyk­kes. Men det hand­ler og­så om at sig­na­le­re au­to­ri­tet over­for flygt­nin­ge og im­mi­gran­ter - og over­for be­folk­nin­gen. Re­ge­rin­gen skal gi­ve ind­tryk af, at nok er det en ka­o­tisk si­tu­a­tion, men re­ge­rin­gen vil in­si­ste­re på at tvin­ge pro­ble­mer­ne til at stil­le sig op på en ra­ek­ke, hvor­ef­ter de vil bli­ve løst. Den tred­je ting hand­ler om ejer­ska­bet til or­det ’stram’ på den po­li­ti­ske dags­or­den. Bå­de Ven­stre og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne vil ger­ne va­e­re li­ge så stram­me som DF. El­ler i hvert fald som dan­sker­ne. Det er der­for, re­ge­rin­gen på fre­da­gens pres­se­mø­de mød­te med holdop­stil­lin­gen: Che­fen, she­rif­fen og ga­ran­ten. Ga­ran­ten er In­ger Støj­berg. In­gen kan se hen­de og ta­en­ke ’slap’ se­kun­det ef­ter. Alt­så li­ge bort­set fra Dansk Fol­ke­par­ti, som be­teg­ne­de ud­spil­let som »et skridt i den rig­ti­ge ret­ning«.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.