’Ji­ha­di Jo­hn’ mel­des dra­ebt

BT - - NYHEDER -

SY­RI­EN Den bri­ti­ske ji­ha­dist Mo­ham­med Emwa­si, bed­re kendt som ’Ji­ha­di Jo­hn’, er med stor sand­syn­lig­hed ble­vet dra­ebt i et ame­ri­kansk dro­ne­an­greb i Sy­ri­en. Iføl­ge fle­re me­di­er op­ly­ser højt­stå­en­de ame­ri­kan­ske em­beds­ma­end, at Mo­ham­med Emwa­si mi­ste­de li­vet ved et angreb i Is­la­misk Stats ho­ved­by Raqqa, og at an­gre­bet var ret­tet spe­ci­fikt mod kuwai­tisk-bri­ti­ske Mo­ham­med Emwa­si, der er et højt­stå­en­de med­lem af den mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske be­va­e­gel­se Is­la­misk Stat (IS).

Oplys­nin­ger­ne er end­nu ik­ke be­kra­ef­tet fra of­fi­ci­el si­de. Men iføl­ge det bri­ti­ske me­die Sky News vil pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron hol­de et pres­se­mø­de om luf­tan­gre­bet se­ne­re fre­dag. Sam­ti­dig si­ger en tals­per­son for den bri­ti­ske re­ge­ring, at »vi har ar­bej­det ta­et sam­men med ame­ri­ka­ner­ne for at be­sej­re ISIL (Is­la­misk Stat, red.) og for at for­føl­ge dem, der myr­der gids­ler.«

»Pre­mi­er­mi­ni­ste­ren har tid­li­ge­re sagt, at det var en top­pri­o­ri­tet at for­føl­ge dis­se bruta­le mordere,« til­fø­jer tals­man­den. Iføl­ge Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der har et ame­ri­kansk luf­tan­greb i Raqqa dra­ebt en ’bri­tisk’ le­der af Is­la­misk Stat og tre an­dre uden­land­ske mi­li­tan­te.

I som­me­ren 2014 to­ne­de et vi­deoklip med den bri­ti­ske ji­ha­dist Mo­ham­med Emwa­si frem over he­le ver­den. Iført sort tøj og sort ele­fant­hue og med en stor kniv i hån­den stod han ved si­den af den ame­ri­kan­ske jour­na­list James Fo­ley, som sad på knae i en oran­ge fan­ged­ragt. Kort ef­ter at ha­ve la­est en er­kla­e­ring op på klin­gen­de bri­tisk, hals­hug­ger han James Fo­ley. Si­den er ad­skil­li­ge af den slags vi­deoklip duk­ket op. Pro­pa­gan­davi­deo­er I en stri­be af pro­pa­gan­davi­deo­er­ne, hvor uden­land­ske gids­ler bli­ver hals­hug­get, skal bød­len an­gi­ve­ligt va­e­re Mo­ham­med Emwa­si. Sam­ti­dig var han ef­ter alt at døm­me en af fan­ge­vog­ter­ne, da den dan­ske fo­to­graf Da­ni­el Rye i me­re end et år blev holdt som gid­sel af Is­la­misk Stat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.