De sid­ste se­kun­der af sva­erd­man­dens liv

BT - - NYHEDER -

UVIR­KE­LIGT og ud­valg­te sig of­re med ik­ke­et­nisk-svensk ud­se­en­de og stak dem ned med et sva­erd. ’Der er me­get blod’ Det var et for­fa­er­de­ligt syn, der mød­te de to be­tjen­te, der blev sendt til sko­len.

»Der var me­get blod. Jeg kan se, at der ik­ke er no­get, jeg kan gø­re for de to. De er hårdt kva­e­ste­de. Vi lø­ber vi­de­re for at se, hvor ger­nings­man­den er,« har den ene po­li­ti­mand for­kla­ret i for­hø­ret.

Da de får øje på ham, for­sø­ger de at stand­se ham.

»Vi rå­ber ’po­li­ti.’ Ger­nings­man­den ven­der sig om og går imod os.

Han har et sva­erd i hån­den. Han går hur­tigt og di­rek­te mod os.«

Beg­ge be­tjen­te skød sam­ti­dig, så man kun kun­ne hø­re ét sma­eld. Bag­ef­ter tro­e­de de beg­ge, at kun den ene hav­de skudt.

Ger­nings­man­den tog sig til ma­ven og sank sam­men på gul­vet. Da den ene be­tjent vil­le hja­el­pe ham med at stop­pe blød­nin­gen, gjor­de han så Han så nøj­ag­tig ud som på de film fra sko­le­sky­de­ri­er i USA

Be­tjent om 21-årig, der gik

amok på svensk sko­le

me­get modstand, at be­tjen­ten måt­te la­eg­ge ham i ben­lås, tryk­ke hans ho­ved ned mod gul­vet og sa­et­te sig på ham.

Da be­tjen­te­ne tog den Star Wars-lig­nen­de ma­ske af ham, blev den van­vit­ti­ge si­tu­a­tion end­nu me­re uvir­ke­lig.

»Han var nyk­lip­pet. Han hav­de bar­be­ret hå­ret af i beg­ge sider. Han hav­de nye støv­ler og en hjelm på. Han spil­le­de høj mu­sik, rig­tig hård ro­ck. Han hav­de smin­ket sig. Han lig­ne­de en pun­ker. Han så nøj­ag­tig ud som på de film fra sko­le­sky­de­ri­er i USA. Sam­me stil. Det er det, som er så ab­surd.«

Kort ef­ter kom en am­bu­lan­ce til sko­len, men An­ton Lun­din Pet­ter­s­son var så hårdt kva­e­stet, at hans liv ik­ke stod til at red­de.

Skud­de­ne blev af­fy­ret på om­kring seks-syv me­ters af­stand. Og bag­ef­ter nå­e­de ger­nings­man­den at gå yder­li­ge­re nog­le me­ter frem, in­den han faldt sam­men.

Un­der af­hø­rin­gen blev ind­sats­le­de­ren og­så spurgt, om han vil­le ha­ve valgt en an­den frem­gangs­må­de, hvis han kun­ne la­ve tin­ge­ne om. Skud var det ene­ste rig­ti­ge Men be­tjen­ten er ik­ke i tvivl om, at han og hans mak­ker gjor­de det rig­ti­ge.

»Nej, der var in­tet an­det at gø­re i den si­tu­a­tion end at sky­de. Hav­de vi ik­ke gjort det, så var vi selv ble­vet an­gre­bet, og han hav­de kun­net fort­sa­et­te.«

An­ton Lun­din Pet­ter­s­son dra­eb­te den 20-åri­ge hja­el­pela­e­rer Lavin Eskan­dar og en 17-årig elev. Der­u­d­over blev en 15-årig elev og en 41-årig la­e­rer al­vor­lig sår­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.