Klok­ke­ren i Fre­de­ri­ca

BT - - KULTUR -

MUSICALNYHED Det suc­ces­ri­ge Fre­de­ri­cia Te­a­ter har gjort et min­dre scoop. Ef­ter Dis­neys ’Alad­din – The Mu­si­cal’ og ’Den lil­le havfrue’ går te­a­tret nu sam­men med Dis­ney for tred­je gang. Det hand­ler om ’Klok­ke­ren fra No­tre Da­me – The Mu­si­cal’, som får skan­di­navi­enspre­mi­e­re på Fre­de­ri­cia Te­a­ter.

Mu­si­ca­len byg­ger, som teg­ne­fil­men med sam­me navn, på Vi­ctor Hu­gos klas­si­ske ro­man om ka­er­lig­hed til og to­le­ran­ce over­for det an­der­le­des, uden­for nor­men - som Qu­a­si­mo­do, klok­ke­ren.

Mu­si­ca­len in­de­hol­der bå­de fil­mens mu­sik og per­so­ner­ne.

»Det er med stor gla­e­de og stolt­hed, at vi ka­ster os ud i et nyt, stort Dis­ney-even­tyr. ’Klok­ke­ren fra No­tre Da­me – The Mu­si­cal’ er en klar per­son­lig fa­vo­rit, bå­de hvad an­går den fan­ta­sti­ske mu­sik og den frem­ra­gen­de hi­sto­rie, og Fre­de­ri­cia er det før­ste sted uden for USA, hvor den­ne ud­ga­ve af fo­re­stil­lin­gen får lov til at spil­le. Bå­de på Fre­de­ri­cia Te­a­ter og på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Gam­le Sce­ne om­dan­nes sce­ne­rum­met, så op­le­vel­sen bli­ver me­re spek­taku­la­er og na­er­va­e­ren­de end no­gen­sin­de,« si­ger Sø­ren Møl­ler, Fre­de­ri­cia Te­a­ter In­ter­na­tio­nal stan­dard »Med de to suc­ces­ful­de mu­si­cal­pro­duk­tio­ner, som Dis­ney har sam­ar­bej­det med Fre­de­ri­cia Te­a­ter om, er det virkelig lyk­ke­des at få pu­bli­kum ind i te­a­tret. Li­ve­op­le­vel­sen er et vig­tigt sats­nings­om­rå­de for Dis­ney i Nor­den, og at vi med sam­ar­bej­det med Fre­de­ri­cia Te­a­ter le­ve­rer li­ve­op­le­vel­ser af høj in­ter­na­tio­nal stan­dard,« sup­ple­rer Cas­per Bjør­ner, Dis­ney.

Fo­re­lø­big er der et en­kelt sku­e­spil­ler­navn klar, mu­si­cal­ta­len­tet Lars Møl­sted. Han er ud­dan­net fra Det Dan­ske Mu­si­ca­la­ka­de­mi i 2010. Han har se­ne­st med­vir­ket i ’Shubi-dua – The Mu­si­cal’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.