Fjol­ser­nes kon­ge­ma­ler

BT - - NAVNE -

ener­gi de­bu­te­re­de i be­gyn­del­sen af 1980er­ne. Trods den åben­ly­se for­skel på Kvi­ums mo­ti­ver og ma­le­må­de og de over­ve­jen­de eks­pres­si­ve bil­le­der, der ken­de­teg­ne­de de fle­ste af de hef­ti­ge ma­le­re, blev han en del af grup­pe­rin­gen, om end han selv har på­pe­get, at det vist kun var på grund af de per­for­man­ces, han ud­før­te sam­men med Chri­sti­an Lem­merz, at han blev en del af sla­en­get.

Ab­sur­de fo­re­stil­lin­ger og ma­er­kva­er­di­ge film – blandt an­det den ot­te timer lange ’The Wa­ke’ in­spi­re­ret af James Joy­ce – har va­e­ret en vig­tig del af Mi­cha­el Kvi­ums va­erk. Det sam­me har nog­le forv­red­ne skul­p­tu­rer, som han for snart 20 år si­den vi­ste på kunst­mu­se­et i Aar­hus.

Net­op ARoS har va­e­ret ste­det, hvor han har haft en af si­ne største pu­bli­kums­suc­ce­ser. 130.000 så hans re­trospek­ti­ve udstil­ling i 2006.

Aar­hus er han vendt til­ba­ge til med et enormt po­rtra­et­gal­le­ri fo­re­stil­len­de fjol­ser og nar­re – og han har ud­stil­let på ad­skil­li­ge an­dre af lan­dets kunst­mu­se­er, hvor han og­så er re­pra­e­sen­te­ret. Det er han li­ge­le­des på kunst­mu­se­er i Ki­na og ad­skil­li­ge eu­ro­pa­ei­ske lan­de. De syv døds­syn­der Mi­cha­el Kvi­um er ud­dan­net på Kun­sta­ka­de­mi­et i før­ste halv­del af 1980er­ne. Han har mod­ta­get en ra­ek­ke ha­e­ders­be­vis­nin­ger som for ek­sem­pel Jens Søn­der­gaard og Hu­strus Min­de­le­gat, Sta­tens Kunst­fonds livsva­ri­ge ydel­se og Eck­ers­berg Me­dalj­en.

Frem til 20. marts ud­stil­ler Mi­cha­el Kvi­um i Dun­kers Kul­tur­hus i Hels­ing­borg. Udstil­lin­gen hed­der SALIGIA og er te­ma­tisk in­spi­re­ret af de syv døds­syn­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.