Volkswa­gen kom­pen­se­rer kun­der i USA

BT - - BILER -

VW ved godt, at de har trå­dt i spi­na­ten i for­hold til de­res ame­ri­kan­ske kun­der. Der­for fora­e­rer de nu al­le ame­ri­kan­ske di­e­sel-eje­re en ‘Goodwill Pa­ck­a­ge’, som in­de­hol­der et ga­ve­kort på 3.467 kr., et ga­ve­kort til en VW-for­hand­ler på sam­me be­løb samt gra­tis vejhja­elp i tre år. Det er dog no­get af en pro­ces at få goodwill-pak­ken, da man skal log­ge ind på en spe­ci­el hjem­mesi­de, ind­ta­ste bi­lens stelnum­mer og bi­lens km-stand. Så bli­ver pak­ken til­sendt i lø­bet af fi­re uger. Her­fra skal man så for­bi den lo­ka­le VW-for­hand­ler med pak­ken, kø­re­kort og bi­lens pa­pir, før man kan få ak­ti­ve­ret goodwill-pak­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.