Ta­et løb i fa­mi­lie­bils-

BT - - BILER -

ÅRETS BED­STE BI­LER Der er in­gen vej uden om det. Har man en stor fa­mi­lie, er den ene­ste rig­ti­ge løs­ning en MPV. Bog­sta­ver­ne da­ek­ker over den en­gel­ske be­teg­nel­se ‘Mul­ti Pur­po­se Ve­hi­c­le’. Alt­så et kø­re­tøj til fle­re for­mål, og det er for en­gang skyld en for­bløf­fen­de pra­e­cis be­teg­nel­se, når man ta­ger man­ge an­dre af bil­bran­chens mis­vi­sen­de og re­k­la­me­bu­reau-ud­vik­le­de be­teg­nel­ser med i be­tragt­nin­gen.

I Dan­mark gør vo­res af­gift­sy­stem, at de fle­ste fa­mi­li­er med små og plads­kra­e­ven­de børn ik­ke har råd til en MPV, og der­for en­ten en­der i en ti år gam­mel sta­tioncar el­ler en mi­ni­bil. Men ba­re for­di de 180 pct. af­gift gør bi­ler­ne sva­ert til­ga­en­ge­li­ge, så sa­el­ger de sta­dig­va­ek, og isa­er brug­te er MPV’er er po­pu­la­e­re.

Sid­ste år vandt BMW Acti­ve Tou­rer over for­ri­ge års vin­der Ci­troën C4 Pi­cas­so. Men kun sna­e­vert.

Si­den er Re­nault Es­pa­ce kom­met til som klas­sens lidt ska­e­ve stør­rel­se, li­ge­som Ford har for­ny­et he­le de­res MPVpro­gram. Fra Fords hyl­der har vi valgt Ford C-Max, for­di den er let­test til­ga­en­ge­lig øko­no­misk og og­så fås med syv sa­e­der. Sid­ste års vin­der BMW Acti­ve Tou­rer er i år re­pra­e­sen­te­ret ved den lange Gran Tou­rer ud­ga­ve, der li­ge­le­des har plads til syv per­so­ner. Den nye Volkswa­gen Tou­ran skul­le helt op­lagt ha­ve va­e­ret med, men da vi la­ve­de te­sten, var der end­nu ik­ke en test­bil i Dan­mark på pla­der, så den må ven­te til 2016 med at kø­re med om tit­len som Årets Bed­ste MPV. Tysk pre­sti­ge Sid­ste år vandt BMW på en kom­bi­na­tion af højt kva­li­tet­sind­tryk og frem­ra­gen­de kø­re­e­gen­ska­ber. Ud­over Mer­ce­des B-Klas­se fin­des der ik­ke no­gen re­gu­la­er MPV-mo­del med et tysk pre­sti­ge-logo på kø­ler­gril­len, og det gør BMW’s for­hjul­struk­ne 2-se­rie in­ter­es­sant. Men det gør den sam­ti­dig dyr. Bil­lig­ste 2-se­rie MPV er en 216i Acti­ve Tou­rer til 350.000 kr. Den er langt­fra overdå­digt ud­sty­ret og mo­to­ren yder blot 102 hk, så den skal va­el­ges for BMW-pre­sti­gen og de go­de kø­re­e­gen­ska­ber. Isa­er det sid­ste gav den sid­ste år en for­del over­for Ci­troën C4 Pi­cas­so, for mens fransk­man­den er kom­forta­bel og til den blø­de si­de, så er BMW’en li­ge så skarp og kø­re­dy­na­misk som man­ge af si­ne bag­hjul­struk­ne ven­ner.

Men er kø­re­dy­na­mik en af­gø­ren­de pra­e­mis for, om en MPV er god? Det kan dis­ku­te­res. Men det ska­der ik­ke. Det ha­e­ver nem­lig det ak­ti­ve sik­ker­heds­ni­veau, da den bed­re kan ma­nøv­re­re sig igen­nem hur­ti­ge und­vi­ge­ma­nøv­rer. La­eg der­til, at BMW 2-se­rie ik­ke er så hård, at det går ud over kom­for­ten, og Acti­ve Tou­rer lig­ner det op­lag­te valg til den kø­re­en­tu­si­a­sti­ske fa­mi­lie­far med tre børn. Uhy­re vel­kø­ren­de Til årets test har vi en 218d Gran Tou­rer med M-pak­ke og ot­te-trins au­to­mat­gear­kas­se. Den er flot, uhy­re vel­kø­ren­de men og­så pe­bret. Ba­sis­pri­sen er 465.000 kr., men in­den du har be­talt for den ek­stra sa­e­de­ra­ek­ke (fra fem- til syv­per­so­ners), M-Pak­ke, navi­ga­tion og au­to­mat­gear, så na­er­mer den sig 600.000 kr. Det er me­get for en mel­lem­stor MPV – på trods af al­le dens dy­der.

Men det er ik­ke så pe­bret som Re­naults Es­pa­ce. Es­pa­ce er og­så en syv­per­so­ners MPV, og den er i vir­ke­lig­he­den en halv klas­se stør­re end BMW’en. Den er Re­naults top­mo­del, og der­for sovset ind i pi­a­no­lak så selv Ste­inway må bli­ve im­po­ne­ret.

Der, hvor Es­pa­ce ta­ger keg­ler, er på de­sign­fron­ten, hvor Re­nault (der i vir­ke­lig­he­den lan­ce­re­de MPV-for­ma­tet i Eu­ro­pa) har gjort fa­mi­lie­flyt­ning til en fo­re­te­el­se, som og­så den visu­elt be­vid­ste fa­mi­lie kan ka­ste sig over uden at lig­ne no­gen, der har solgt ud af si­ne ker­ne­va­er­di­er. La­eg der­til, at den sam­ti­dig er virkelig funk­tio­nel og Es­pa­ce hø­rer hjem­me i fi­na­len.

Nå ja, pri­sen er må­ske lidt et han­di­cap, da du skal blø­de 515.000 kr. for over­ho­ve­det at kom­me med til Es­pa­ce­fe­sten, og vil man ha­ve 160 i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.