Klas­sen

BT - - BILER -

ste­det for 130 di­e­sel­he­ste og et au­to­mat­gear, så na­er­mer vi os 630.000 kr. Bil­li­ge­re Ford Ford C-Max er med i den al­min­de­li­ge ud­ga­ve, der kun fås med fem sa­e­der. Er en ek­stra sa­e­de­ra­ek­ke nød­ven­dig, skal man op i en Grand CMax, der ko­ster ca. 30.000 kr. ek­stra – plus den tred­je sa­e­de­ra­ek­ke, der ko­ster 13.000 kr. Men med en frapris for C-Max på 238.000 kr. for en 100 hk Ecoboost tur­bo­ben­zin­mo­tor, er den sta­dig mar­kant bil­li­ge­re end kon­kur­ren­ter­ne til tit­len.

BMW’en med til­sva­ren­de power ko­ster ca. 110.000 kr. me­re. Test­bi­len er en 1,0 Ecoboost med 125 hk i Ti­ta­ni­um-ud­styrsni­veau til 283.000 kr. Med ek­straud­styr kry­ber den li­ge over 300.000 kr. Dens styr­ker er ud­over pri­sen først og frem­mest kø­re­e­gen­ska­ber­ne, hvor den ud­for­drer BMW som den mest un­der­hol­den­de og vel­kø­ren­de MPV på mar­ke­det. BMW la­e­krest Fi­na­len er uhy­re ta­et, men Ford slår sid­ste års vin­der med søl­le to po­int. Der er ge­ne­rel enig­hed i dom­mer­pa­ne­let om, at BMW’en er den la­e­kre­ste vogn i fel­tet. Men når pris­fak­to­ren reg­nes ind, kan den hos tre ud af fem dom­me­re ik­ke mat­che Ford. La­eg der­til, at kva­li­tet­sind­tryk­ket i C-Max er højt – fak­tisk hø­je­re end i en Mon­deo, og Ford’en er kun bag­ud på ima­gepo­int i for­hold til BMW’en. Re­nault Es­pa­ce bli­ver ge­ne­relt op­fat­tet som et spa­en­den­de ind­s­park. Men ek­stremt blø­de og kom­fortab­le kø­re­e­gen­ska­ber kom­bi­ne­ret med den hø­je pris gør det sva­ert for fransk­man­den, så den må nø­jes med tred­je­plad­sen.

Så Ford C-Max en­der med tit­len som Årets Bed­ste MPV 2015 på en blan­ding af frem­ra­gen­de kø­re­e­gen­ska­ber, god in­dret­ning, stil­fuldt de­sign og en pris, der rent fak­tisk gør den til­ga­en­ge­lig for de fa­mi­li­er, der ef­ter­spør­ger net­op den pak­ke. No­get af­gifts­sy­ste­met diskva­li­fi­ce­rer BMW’en fra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.