Raf­fi­ne­ret ka­em­pe

Er du til stor fi­re­hjul­stra­ek­ker, er den nye Au­di Q7 ik­ke til at kom­me udenom

BT - - BILER -

TEST (55.496 kr.) er fø­lel­sen af sublim luksus helt op­pe i Au­di A8luft­la­ge­ne, og få bi­ler er me­re kom­fortab­le at kø­re i. Trods Q7’erens fy­si­ske høj­de er der in­gen du­ven, in­gen kra­eng­ning, og man na­er­mest fly­der af sted med for­bløf­fen­de lidt støj fra vind, vej og mo­tor. Fi­re­hjuls­sty­rin­gen – medsty­ren­de ba­gak­sel til 27.963 kr. – med­vir­ker til en frem­ra­gen­de sta­bi­li­tet ved høj mo­tor­vejs­ha­stig­hed.

Au­dis 6-cy­lin­dre­de di­e­sel­mo­tor er blandt mar­ke­dets bed­ste. Sil­ke­blød og af­da­em­pet, men al­li­ge­vel bjør­ne­sta­erk og altid med over­skud. Dens mons­ter­moment på 600 Nm fra 1.500 o/min spil­ler per­fekt sam­men med den lyn­hur­ti­ge og bli­de 8-trins au­to­mat­gear­kas­se, og man sav­ner in­tet. Stil­ren ka­bi­ne Ka­bi­nen er stil­ren, cool på den fe­de må­de og vel­fun­ge­ren­de som et styk­ke Ge­org Jen­sen-brugs­kunst, når det er bedst. Flot­te ma­te­ri­a­ler, per­fekt fi­nish uden knir­ke- og mis­ly­de, alt er sam­let med om­hyg­ge­lig pra­e­ci­sion. Q7’erens mul­ti­me­di­e­sy­stem er af Au­dis ny­e­ste og mest vel­fun­ge­ren­de slags, funk­tio­ner­ne er man­ge, og det kra­e­ver no­gen til­vaen­ning. Men man bli­ver glad for det.

Der er oce­a­ner af plads på så­vel for­sa­e­der som på ra­ek­ke to, plad­sen på sa­e­de seks og syv (mer­pris 32.873 kr.) ad­skil­ler sig ik­ke syn­der­ligt fra den plads, der sa­ed­van­lig­vis er på tred­je ra­ek­ke i syv­per­so­ners bi­ler. Di­rek­tør­pri­ser Det er med an­dre ord stort set kun mu­ligt at va­e­re be­gej­stret og im­po­ne­ret over den sto­re Au­di. En Q7 ko­ster, na­tur­lig­vis, så man skal va­e­re me­re end al­min­de­ligt ved muf­fen og/el­ler i di­rek­tørklas­sen for at få råd til vi­dun­de­ret, og der­for vil den va­e­re en sja­el­den fugl på dan­ske pla­der. Q7-pri­ser­ne be­gyn­der ved 1,26 mio. kr., og man run­der hur­tigt halvan­den mil­li­on, hvis man sa­et­ter kryds en hånd­fuld ste­der på li­sten over ek­straud­styr.

Blandt Q7’erens skar­pe­ste kon­kur­ren­ter er utvivl­s­omt Vol­vo XC90, der dog kun fås med 4-cy­lin­dret mo­tor. Til gen­ga­eld er dens start­pris knap 100.000 kr. la­ve­re, men den er ik­ke min­dre raf­fi­ne­ret. De ty­ske kon­kur­ren­ter – BMW X5, Mer­ce­des GLE og Pors­che Cayen­ne - lig­ger pris­ma­es­sigt me­get ta­et på Q7.

Au­di Q7 3,0 TDI

Til slut: Di­e­sel-ga­te Hidtil har jeg ik­ke na­evnt et ord om VW-kon­cer­nens – og så­le­des og­så Au­dis – skan­da­lø­se fusk med foru­re­nings­va­er­di­er. For ny­lig kom det nem­lig frem, at og­så vis­se V6-di­e­sel­mo­to­rer er om­fat­tet, hvil­ket kan be­ty­de, at dagens test­bil foru­re­ner me­re. Er det til­fa­el­det, kan en se­ne­re ud­bed­ring af den be­vidst plan­te­de fejl re­sul­te­re i øget tørst og fa­er­re kra­ef­ter, og man kan hel­ler ik­ke af­vi­se, at brugt­pri­ser­ne bli­ver på­vir­ket i ne­ga­tiv ret­ning.

Da in­gen ken­der skan­da­lens om­fang, vil jeg ik­ke an­be­fa­le, at man uden at blin­ke in­ve­ste­rer i en VW­di­e­sel. Og slet ik­ke i en til halvan­den mil­li­on. ’Di­e­sel-ga­te’ kan sag­tens gå fra skidt til ka­ta­stro­fal. Og så kan det vi­se sig at va­e­re rig­tig tra­els at eje et VW-pro­dukt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.