Øko­lo­gisk over­flod

Hy­brid-ud­ga­ven af Mer­ce­des C-Klas­se er hur­tig, luk­suri­øs og vel­kø­ren­de

BT - - BILER -

TEST er der ik­ke me­get an­det, der kan ha­en­ge på i vir­ke­lig­he­den, for al­le el­mo­to­rens kra­ef­ter er til ste­de fra nul o/min, hvil­ket be­ty­der, at du kan fly­ve ud af lys­kryd­set, før taxa­er­ne har op­da­get det grøn­ne lys.

Na­e­sten alt ved driv­linj­en vir­ker per­fekt, og den er med til at gi­ve en høj for­nem­mel­se af luksus bag rat­tet.

Det mas­si­ve mo­ment er én ting, men og­så støj- og vi­bra­tions­ni­veau­et im­po­ne­rer. Bå­de i by og på lan­de­vej kan du tril­le helt lyd­løst rundt, kun dre­vet frem af el­mo­to­ren. Er der brug for ek­stra kra­ef­ter, slår ben­zin­mo­to­ren lyd­løst og vi­bra­tions­frit til.

En ge­ni­streg fra de ty­ske in­ge­ni­ø­rer er, at de har ud­vik­let driv­linj­en, så ben­zin­mo­to­ren of­te sluk­kes, når det går li­geud el­ler nedad bak­ke. Her tril­ler bi­len af­sted i fri­gear, og er det nød­ven­digt, kan bi­lens el­mo­tor hja­el­pe til med frem­drif­ten. I prak­sis gi­ver det min­dre støj, og i te­o­ri­en gi­ver det et la­ve­re bra­end­stof­for­brug.

Men – og der er altid et men – der er ste­der, hvor Mer­ce­des’ in­ge­ni­ø­rer er ud­for­dre­de. En af for­de­le­ne ved en hy­brid­bil er, at man kan ge­nind­vin­de ener­gi, når bi­len brem­ser. Hos Mer­ce­des har man dog ik­ke me­stret sam­spil­let mel­lem brem­ser og el­mo­to­rens brem­se­funk­tion, så brem­sepe­da­len er sva­er at do­se­re, og me­re ir­ri­te­ren­de vir­ker det til, at brem­sen ‘ha­en­ger’, ef­ter at pe­da­len er slup­pet.

Til sam­men­lig­ning har selv Toy­o­tas mind­ste hy­brid­mo­del, Ya­ris, styr på net­op den­ne funk­tion, så det bur­de Mer­ce­des kun­ne gø­re bed­re. Højt for­brug Sidst, men ik­ke mindst, ef­ter­la­der det re­el­le for­brug og­så no­get til­ba­ge at øn­ske.

Idéen med en plug-in hy­brid er, at du kan la­de den fra din stik­kon­takt, mens du sover, og i C 350e’s til­fa­el­de er der så 31 km ra­ek­ke­vid­de na­e­ste mor­gen på det 6,2 kWh sto­re bat­te­ri. Over­sat til et sam­let for­brug, skul­le mo­del­len så va­e­re i stand til at kø­re 43,5 km/l. Men ef­ter testu­gen end­te vo­res test­for­brug på 12,5 km/l. Det me­ste af ugen blev kørt i ta­et tra­fik i Kø­ben­havn med frisko­p­la­det bat­te­ri, men en kvik tur ud­over de ve­stsja­el­land­ske step­per smadre­de det sam­le­de for­brug, for når bat­te­ri­et først er tomt, sla­e­ber hy­bri­den re­elt set rundt på 270 kg ek­stra død­va­egt i form af bat­te­ri og el-mo­tor.

Al­li­ge­vel er C 350e et be­sna­e­ren­de be­kendt­skab, og en hy­brid gi­ver altid grøn­ne plus­ser på den øko­lo­gi­ske kon­to. Den stan­dard­mon­te­re­de luftun­der­vogn gi­ver kø­re­kom­fort som et sva­e­ven­de ta­ep­pe, og kva­li­tet­sind­tryk­ket fra ka­bi­nen er en af grun­de­ne til, at C-Klas­se vandt Årets Bed­ste Bil-tit­len i den sto­re mel­lem­klas­se.

Ser man på be­skat­nings­grund­la­get, vir­ker hy­brid-mo­del­len som et sl­ag­til­bud. Be­skat­nings­grund­la­get er 519.000 kr, og det er godt nok ca. 100.000 hø­je­re end på en C 200, men test­bi­len har fle­re kra­ef­ter og ud­styr. Og omvendt er be­skat­nings­grund­la­get 130.000 kr. bil­li­ge­re end på den 333 hk sta­er­ke C 400 4Ma­tic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.