Nyt flagskib fra

BT - - BILER -

TEST den ret be­set er, hvis vi ta­ler rig­tig luksus. Så Ford kan godt det der med luksus, og nu vil de ha­ve eu­ro­pa­e­er­ne med om­bord. I ste­det for at hi­ve de­res ame­ri­kan­ske luksuspro­duk­ter til Eu­ro­pa, har Ford lagt sig i se­len for at ud­vik­le et helt selv­sta­en­digt luksus­u­ni­vers un­der Vig­na­le-be­teg­nel­sen. Et smart tra­ek, da eu­ro­pa­e­er­ne na­ep­pe vil­le be­trag­te Lin­coln-nav­net med sam­me af­fek­tions­va­er­di som ame­ri­ka­ner­ne, og så er Lin­coln-bi­ler­ne i øv­rigt alt for sto­re til det eu­ro­pa­ei­ske vej­net. Dyb plys Til­ba­ge i 1974 køb­te Ford Vig­na­le­nav­net sam­men med Ghia. Si­den blev Ghia-nav­net brugt flit­tigt på de dy­re ud­ga­ver af Fords per­son­bi­ler. Ghia blev sy­no­nym med dyb plys og mas­ser af fal­ske tra­e­pa­ne­ler. Men det er for­modent­ligt ce­rut-ar­ven, der har gjort, at Ford er gå­et uden om Ghia-nav­net i den­ne om­gang og i ste­det pu­ster Vig­na­le-nav­net af. Et navn, som de al­drig ak­tivt har be­nyt­tet før.

Al­fredo Vig­na­le star­te­de sin ka­ros­se­ri­virk­som­hed ef­ter An­den Ver­denskrig, og byg­ge­de ka­ros­se­ri­er til alt fra Fi­at til Fer­ra­ri. Det er Vig­na­le, der har de­sig­net den sto­re og se­mi­i­ko­ni­ske Jen­sen In­ter­cep­tor. Men i 1971 solg­te Al­fredo Vig­na­le virk­som­he­den til De To­ma­so, som i 1974 solg­te nav­net sam­men med Ghi­a­nav­net til Ford.

Med Vig­na­le-kon­cep­tet vil Ford ska­be en ny bi­l­op­le­vel­se til de­res kun­der, hvor bå­de pro­dukt og kun­de­op­le­vel­sen ryk­ker fra øko­no­mi til bu­si­nes­sclass. Vig­na­le-mo­del­ler­ne skal kun sa­el­ges i fem de­di­ke­re­de Fordsto­res i Dan­mark, og der skal kun­der­ne mø­des i en sa­er­lig Vig­na­le­lo­un­ge med de­sig­ner­møb­ler og dyr kaf­fe, hvor bu­tik­kens de­di­ke­re­de Vig­na­le-me­d­ar­bej­der vil guide kun­den gen­nem købs­pro­ces­sen. Ved ser­vi­ce kan kun­den få bi­len hen­tet og bragt fra pri­va­ta­dres­sen, og bi­len bli­ver to­tal­kl­ar­gjort, så den står så ta­et på ny som mu­ligt. Me­re luksus Det ly­der alt sam­men be­sna­e­ren­de og helt rigtigt, hvis man vil hol­de på de kun­der, som har haft tre Ford Mon­deo’er i det hidtil hø­je­ste Ti­ta­ni­um-ud­styrsni­veau, men som ger­ne vil krav­le hø­je­re op i luksu­stra­e­et. De be­hø­ver der­med ik­ke sø­ge til Au­di, BMW el­ler Mer­ce­des. Men en ting er den me­re eks­klu­si­ve kun­de­op­le­vel­se, no­get an­det er pro­duk­ter­ne. Test­bi­len I før­ste om­gang lan­ce­rer Ford en Vig­na­le-ud­ga­ve af Ford Mon­deo, og der­na­est føl­ger en S-Max. Se­ne­re kom­mer SUV’en Ford Ed­ge og­så, men så er vi nok hen­ne i slut­nin­gen af 2016. Det er net­op en Mon­deo Vig­na­le, jeg er krø­bet bag rat­tet på for at te­ste kon­cep­tet på en tur fra Kø­ben­havn til Syds­ve­ri­ge. Vig­na­lemo­del­ler­ne er byg­get på sam­me sam­lebånd som den al­min­de­li­ge eu­ro­pa­ei­ske Mon­deo i Va­len­cia, men en ra­ek­ke ka­ros­se­ri­e­le­men­ter er an­der­le­des, lak­ken er tyk­ke­re, den har me­re ud­styr, og så er den ud­sty­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.