Ford

BT - - BILER -

med en la­e­der­ka­bi­ne i ta­ske­kva­li­tet, som er me­get over­be­vi­sen­de.

Den tun­ge duft af nyt la­e­der forta­el­ler na­e­sen, at vi er lan­det på en an­den hyl­de end dér, hvor den al­min­de­li­ge Mon­deo nor­malt står. Vig­na­lemo­del­ler­ne fås kun med Powers­hift dob­belt­kob­lings­gear og med de største mo­tor­ver­sio­ner i Dan­mark. Det vil si­ge en to-li­ters di­e­sel­ma­ski­ne på en­ten 180 el­ler 210 hk el­ler en to-li­ters tur­bo­ben­zin­mo­tor på 240 hk. Mas­ser af kraft Test­bi­len har den nye 210 hk di­e­sel­mo­tor med bi-tur­bo un­der hjel­men, og den sav­ner ik­ke saft el­ler kraft. Bi­len ryk­ker po­tent fra 0-100 km/t på 8,1 se­kun­der, har en top­fart på 228 km/t og pra­este­rer på pa­pi­ret 19,2 km/l. Bort­set fra en lidt na­er­va­e­ren­de di­e­sel­lyd un­der kraf­tig ac­ce­le­ra­tion, så er der ik­ke en fin­ger at sa­et­te på driv­linjens over­skud­sat­ti­tu­de, der em­mer af luksus.

Der, hvor det kni­ber lidt for Mon­deo Vig­na­le, er på kva­li­te­ten af vis­se ka­bi­ne­e­le­men­ter. Over­ord­net set op­le­ves den la­ek­ker, men der er ele­men­ter af hård plast på dø­ren og klap­pen til hand­ske­rum­met, der står i ska­e­ren­de kon­trast til de la­e­kre la­e­der og rig­ti­ge alu­mi­ni­um.

Ford er ta­et på at lyk­kes med den to­ta­le op­le­vel­se, men få de­tal­jer tra­ek­ker ned som et par hvi­de ten­nis­so­k­ker tra­ek­ker et skra­ed­der­sy­et jak­kesa­et ned. Nu er den ame­ri­kansk fød­te Mon­deo hel­ler ik­ke det al­ler­bed­ste ud­gangs­punkt til en Vig­na­le-mo­del, for­di den og­så i stan­dar­dud­ga­ven har ud­fald i ka­bi­nen. Men jeg har set Vig­na­le-ud­ga­ven af den me­re eu­ro­pa­ei­ske S-Max, og der er vi ude over startvan­ske­lig­he­der­ne. Ud­styr­s­pak­ken Pri­sen for at op­gra­de­re fra mon­key­til bu­si­nes­sclass er cir­ka 100.000 kr. i Mon­deo-re­gi. En Ford Mon­deo 2,0 TDCi sta­tioncar med 210 hk og Powers­hift i Ti­ta­ni­um-ud­styr ko­ster ca. 570.000 kr. Vig­na­le-ver­sio­nen, som den jeg kø­rer, ko­ster 667.400 kr. For de ek­stra pen­ge får du en fuld­fed la­e­der­ka­bi­ne, LED-lys­pak­ke, la­e­kre­re la­ke­ring, Ford SYNC med ot­te tom­mer ska­erm, el-sa­e­der, la­e­der på dø­re og in­stru­ment­bord, par­ke­rings­sen­so­rer og bak­ka­me­ra. En pak­ke, der hur­tigt vil­le pas­se­re 100.000 kr., hvis den skul­le til­fø­jes en Ti­ta­ni­um som ek­straud­styr. Den bil­lig­ste Vig­na­le-mo­del bli­ver den fi­re­dørs med 180 di­e­sel­he­ste til 619.400 kr.

Per­spek­ti­vet for Vig­na­le er spa­en­den­de, og det sam­me er Fords am­bi­tion om at hol­de på gla­de kun­der, der øn­sker me­re luksus. Mon­deoud­ga­ven er en fin start, men først med S-Max og Ed­ge er Ford klar med et re­gu­la­ert og fly­ve­fa­er­digt luksuspro­gram, og så kan det va­e­re, at de end­da kan ero­bre kun­der den an­den vej, så og­så de ty­ske pre­sti­ge­bils­kø­be­re må­ske la­der sig fri­ste af dy­re la­e­der­møb­ler, de­sig­n­er­kaf­fe og det be­sna­e­ren­de ita­li­ensk-klin­gen­de Vig­nale­u­ni­vers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.