Ko­los­sal kore­a­ner

BT - - BILER -

TEST skra­em­me fa­er­re­st mu­li­ge va­ek. Men det sam­me er til­fa­el­det for Toy­o­ta Land Cru­i­ser, og det er en af klo­dens mest po­pu­la­e­re sto­re fi­re­hjul­stra­ek­ke­re.

Nu er Soren­to ik­ke i sam­me ter­ra­e­na­e­den­de va­egt­klas­se som Land Cru­i­ser. Men visu­elt frem­står den so­lid og stout uden at va­e­re over­va­el­den­de. Kø­ler­gril­len er stor og isa­er tå­ge­lyg­ter­ne er im­posan­te. Det er som det fa­ste hånd­tryk, der af­le­ve­rer et ge­di­gent førs­te­gangsind­tryk. Bag­u­de bli­ver stilen lidt blø­de­re, og bag­en­den er støv­su­get for spe­ci­fik­ke ka­rak­ter­tra­ek. Im­po­ne­rer på vej­en Men det er ind­ven­digt og på vej­en, at den nye Soren­to for al­vor im­po­ne­rer. Jeg kan stort set ik­ke fin­de på et ud­styrs­styk­ke, jeg mang­ler i ka­bi­nen. Den har ALT fra køling i sa­e­der­ne til par­ke­rings­ka­me­ra­er, der da­ek­ker bi­lens sider bed­re ind end vi­deo­over­våg­nin­gen af min lo­ka­le spa­re­kas­se. La­e­der­sa­e­der­ne er fi­ne og na­tur­lig­vis med el-indstil­le­lig­hed i al­le ret­nin­ger. Plad­sen på bags­a­e­det er for­nem, og selv på de ba­ger­ste to fol­de-op-sa­e­der, kan der sid­de et par halv­sto­re børn. Alt sam­men til 819.000 kr., og den la­der ik­ke de dy­re­re kon­kur­ren­ter no­get ef­ter på kom­fort­fron­ten.

Driv­linj­en er en 2,2 li­ters tur­bo­di­e­sel kom­bi­ne­ret med en tra­di­tio­nel seks-trins au­to­mat­gear­kas­se. Her bli­ver Soren­to en anel­se me­re kon­ven­tio­nel og jord­na­er. Men hvad den mang­ler i ba­ne­bry­den­de hy­brid­tek­no­lo­gi el­ler dob­belt­kob­lings­gear­kas­ser, le­ve­rer den i for­hold til kom­fort og om­ga­en­ge­lig­hed. Skif­te­ne kom­mer ja­evnt hur­tigt – sa­er­ligt hvis man va­el­ger ‘sport’ i dri­ve­mo­de, hvor og­så spe­e­der­re­spon­sen bli­ver me­re kon­tant. Men Soren­to er in­gen ra­cer­bil, hel­ler ik­ke kø­re­dy­na­misk. Den er en luksus-SUV med blød un­der­vogn og syn­te­tisk sty­ring. Ser­vosty­rin­gen er na­e­sten for let og gi­ver in­gen fe­ed­ba­ck, men igen – hvis vi fo­ku­se­rer på kom­fort (og det gør de tu­sind­vis af hjem­me­gå­en­de ame­ri­kan­ske hus­mødre, som bi­len først og frem­mest er und­fan­get til), så sid­der den i ska­bet. De tør­re nøg­le­tal si­ger en an­ha­en­ger­va­egt på 2.000 kg med brem­ser, 0-100 km/t på 9,6, en top­fart på 203 km/t og et for­brug på 14,9 km/l. God sam­let pak­ke Det kan godt va­e­re, at den nye Soren­to ik­ke sco­rer et 12-tal i no­gen en­kelt ka­te­go­ri. Men som sam­let pak­ke går alt i Soren­to op i en hø­je­re en­hed. Den har ALT i ud­styr, den ser for­nuf­tigt ud, den har mas­ser af power, og så er pri­sen på 819.000 kr. for det te­ste­de ud­styrs­styk­ke ik­ke til at slå. Soren­to fås og­så i en ba­sis­ud­ga­ve med for­hjul­stra­ek til 599.000 kr., med sam­me 2,2-li­ters tur­bo­di­e­sel­mo­tor på 200 hk.

Men alt ta­get i be­tragt­ning, så gi­ver Soren­to al­ler­mest me­ning, når man går all-in. Bå­de funk­tio­nelt og øko­no­misk hvis vi kig­ger på va­er­di­for-pen­ge­ne.

Men Kia Soren­to er me­re end ba­re en vel­lyk­ket luksus-SUV. Den er et tril­len­de bud­skab om, at kore­an­ske Kia og­så kan va­e­re med, når vi be­va­e­ger os ud over de me­re ba­sa­le trans­port­be­hov som Pi­can­to og Rio op­fyl­der. En Au­di Q7, en Volkswa­gen Tou­a­reg og en BMW X5 le­ve­rer sta­dig en me­re over­be­vi­sen­de pak­ke på pro­dukt­si­den med et stør­re ud­valg af driv­linjer og ud­styr. Men skal man ha­ve no­get, der min­der om den te­ste­de Soren­to, så bli­ver bud­get­kon­to­en over en mil­li­on let­te­re, og i det lys er Soren­to me­re end ba­re et di­sco­unt-al­ter­na­tiv – den er en re­el mu­lig­hed for at få luksus, kom­fort og power i en pak­ke, der ik­ke ba­re le­ve­rer gårs­da­gens tek­no­lo­gi­en, men som fak­tisk på si­ne eg­ne pra­e­mis­ser mat­cher kon­kur­ren­ter­ne – men til en pris, hvor eu­ro­pa­e­er­ne kom­mer til at se dum­me ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.