Ns or­ke­ster

BT - - PLAYOFF-GYSER -

talt øn­ske om hel­le­re at vin­de 2-1 end at spil­le 0-0. Men Ol­sen for­holdt sig re­elt nok til de spørgs­mål, han skul­le ta­ge stil­ling til – og det re­a­ge­re­de en op­lagt land­stra­e­ner på.

»Jeg hør­te, at sven­sker­ne vil­le va­e­re til­fred­se med 0-0,« sag­de Mor­ten Ol­sen og tog så selv stil­ling til, om det og­så kun­ne va­e­re et brug­bart re­sul­tat for Dan­mark.

»Det kom­mer altid an på, når kam­pen er for­bi, hvad du gjor­de godt og dår­ligt. Jeg har va­e­ret der, hvor du syn­tes, at det var okay at spil­le uaf­gjort, og så fik du det for­ker­te re­sul­tat på hjem­me­ba­ne. Vi skal i før­ste kamp gå ef­ter, hvad vi kan få.« Kro­hn-De­hli er ude Mor­ten Ol­sen var i det he­le ta­get i det me­re dik­ta­to­ri­ske hu­mør før det før­ste num­mer i den dansk-sven­ske mu­sik­batt­le om en EM-bil­let. Fle­re gan­ge na­eg­te­de han Jakob Poul­sen og Tho­mas Dela­ney at sva­re på spørgs­mål fra pres­sen, som han ik­ke men­te, der vil­le kom­me no­get godt ud af.

Og så op­lagt land­stra­e­ne­ren var i sin egen ind­le­den­de ta­le om fod­bold­tra­e­ne­re og di­ri­gen­ter, li­ge­så lidt op­lagt var han, da han skul­le for­hol­de sig til jour­na­li­ster­nes med­brag­te vink­ler. Men han kun­ne da forta­el­le, at Mi­cha­el Kro­hnDe­hli var ble­vet i Kø­ben­havn for at bli­ve in­ten­sivt be­hand­let for en ska­de, så han ik­ke er i spil til af­te­nens kamp.

Og Ol­sen vil­le og­så ger­ne gi­ve et sid­ste svirp med ha­len for den fod­bold, han tror på. Den flot­te fod­bold, som han gen­nem 15 år har for­søgt sig med i Dan­mark med stør­re og min­dre suc­ces.

»Den største risiko i fod­bold lig­ger i, hvis man ik­ke ta­ger risiko. Vi skal sø­ge at va­e­re for­ud­si­ge­li­ge for hin­an­den, men ufor­ud­si­ge­li­ge for mod­stan­de­ren. Det har vi brugt de sid­ste da­ge til,« sag­de Ol­sen.

Nu er det ba­re at ven­te og se, om det bli­ver det for­ud­si­ge­li­ge 0-0 i af­ten – el­ler om Ol­sens or­ke­ster kan hen­te sej­ren med hjem over Øre­sund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.