Ngen­ting

BT - - PLAYOFF-GYSER -

li­ge, og så har vi en ver­dens­klas­se­spil­ler derop­pe. Dan­mark har utro­lig dyg­ti­ge spil­le­re. Jeg tror, at det ga­el­der om at hol­de ho­ve­d­et koldt. Det er virkelig to spe­ci­el­le kam­pe. Det hold, der kan hol­de ho­ve­d­et koldt, har den største chan­ce for at vin­de,« si­ger Mi­ka­el Lustig, der ser ud til at star­te på høj­re ba­ck.

Mel­lem de diplo­ma­ti­ske sven­ske svar, der på den ene el­ler an­den må­de altid hand­ler om ik­ke at slå for stort brød op, er der nem­lig og­så de ra­di­ka­le svar. Og de fal­der altid, når snak­ken kred­ser om Zla­tan Ibra­him­ovic. Her er in­gen ban­ge for at ta­le kva­li­te­ten op. Vil helst vin­de Hel­ler ik­ke land­stra­e­ne­ren. »Zla­tan er me­get vig­tig for os. Han er den ene­ste ver­dens­klas­se­spil­ler, vi har. Han be­ty­der me­get bå­de som spil­ler og som an­fø­rer. Men du kan ik­ke vin­de kam­pe­ne ale­ne, så han har brug for et sta­er­kt hold. Vi er nødt til at va­e­re go­de som hold,« sag­de Ham­rén, in­den han be­va­e­ge­de sig me­re ind i, hvad der kun­ne va­e­re et godt re­sul­tat i den før­ste kamp, når nu der ven­ter en re­tur­kamp i Te­lia Par­ken tirs­dag.

»Det er vig­tigt at hol­de nul­let. Men jeg vil hel­le­re vin­de 2-1 end at spil­le 0-0. Det er vig­ti­ge­re at vin­de kam­pen end at hol­de nul­let. Vi snak­ker om, hvad et godt re­sul­tat er i den før­ste kamp. 0-0 kan va­e­re et rig­tig godt re­sul­tat. Men man skal ik­ke over­dra­ma­ti­se­re mål på ude­ba­ne. Det hand­ler først og frem­mest om at vin­de kam­pen. Får vi et godt re­sul­tat i mor­gen (i dag, red.), kan det va­e­re en for­del at slut­te på ude­ba­ne,« si­ger Ham­rén.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.