SÅ ME­GET ER P

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Land­stra­e­ne­re un­der pres Bå­de Erik Ham­rén og Mor­ten Ol­sen har va­e­ret ud­sat for al­vor­lig kri­tik i lø­bet af kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen. Hver­ken i Dan­mark el­ler Sve­ri­ge har der va­e­ret den sto­re for­stå­el­se for, at man er endt i play­of­f­kam­pe. Dan­mark så Al­ba­ni­en og Portu­gal ta­ge de to di­rek­te plad­ser, mens Sve­ri­ge blev sendt i play­off af Østrig og Rusland. Sven­sker­nes ned­t­ur og pres­set på Erik Ham­rén blev isa­er stort, da man blev ud­spil­let og tab­te med 1-4 hjem­me i Sto­ck­holm til Østrig. For Mor­ten Ol­sen står isa­er til­ba­ge, at man ba­re har sco­ret ot­te mål i ot­te kam­pe hvil­ket blandt an­det be­tød 0-0 kam­pe mod bå­de Ar­me­ni­en og Al­ba­ni­en i det­te ef­ter­år.

Når man har mødt en mod­stan­der me­re end 100 kam­pe, så er det ri­me­ligt at ta­le om et velaf­prø­vet se­tup. Det be­gynd­te vel som en prak­tisk for­an­stalt­ning, hvor man mød­te hin­an­den, for­di rej­sen der­med var til at over­skue. Hvis klas­si­ke­ren hav­de brug for lidt nyt spra­el, så fik den det i den be­røm­te 3-3-kamp i Par­ken i 2007, hvor Chri­sti­an Poul­sen slog Marcus Ro­sen­berg i ma­ven, og fod­boldt­os­sen løb på ba­nen og gik løs på dom­mer­ne, hvil­ket re­sul­te­re­de i, at kam­pen blev af­brudt. Gni­sten er ik­ke ble­vet sluk­ket si­den. Bå­de i Sve­ri­ge og Dan­mark er lands­hol­de­ne ik­ke li­ge­frem fol­ke­e­je i dis­se år. DBU har kørt en la­en­ge­re­va­ren­de kampag­ne med slo­gan ’en del af no­get stør­re’ - det pro­jekt har be­hov for en slut­run­de. I Sve­ri­ge har op­bak­nin­gen til lands­hol­det sja­el­dent va­e­ret så ud­for­dret, som den er li­ge nu, hvor me­di­er­ne er sta­er­kt kri­ti­ske. Hvad er bedst: Et halva­no­nymt hold rundt om en ab­so­lut su­per­stjer­ne, som det sven­sker­ne kom­mer med, el­ler den ak­tu­el­le ud­ga­ve af det dan­ske lands­hold, som i mang­len på ver­dens­stjer­ner skal le­ve som net­op et hold?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.