Send Pip­pi på pen­sion

BT - - PLAYOFF-GYSER -

DET VAR IK­KE det dum­me­ste spørgs­mål, der bliv stil­let, da en svensk jour­na­list i af­tes spurg­te Mor­ten Ol­sen, om skan­di­na­visk fod­bold var ble­vet over­ha­let af re­sten af ver­den. Det er ni år si­den, Sve­ri­ge som det se­ne­ste skan­di­na­vi­ske lands­hold gik vi­de­re fra et grup­pe­spil, da de kva­li­fi­ce­re­de sig til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne ved VM og tab­te til va­ert­s­na­tio­nen fra Tys­kland.

Si­den har det va­e­ret så som så med re­sul­ta­ter­ne, og i af­ten mø­des Dan­mark og Sve­ri­ge i en kamp mel­lem to af de tred­je­bed­ste na­tio­ner om en plads ved det største EM no­gen­sin­de. Al­drig har det va­e­ret enk­le­re at kom­me til et eu­ro­pa­mester­skab, end det har va­e­ret den­ne gang, hvor na­e­sten halv­de­len af al­le Eu­ro­pas lan­de får lov at va­e­re med, og al­li­ge­vel skal vi ud i to gan­ge 90 mi­nut­ters dra­ma, hvor­ef­ter kun den ene går vi­de­re.

Det be­hø­ver vi ik­ke va­e­re til­fred­se med i Dan­mark, og sa­er­ligt oven­på et ef­ter­år med to 0-0 kam­pe mod Al­ba­ni­en og Ar­me­ni­en er der grund til be­kym­ring på na­tio­nens veg­ne. Det har jeg og mi­ne kol­le­ga­er ik­ke lagt skjul på, og det er ik­ke lyk­ke­des Mor­ten Ol­sen at over­be­vi­se os om, at det kun­ne ha­ve set helt an­der­le­des ud, hvis ik­ke den der dro­ne var kom­met ind på det der sta­dion, og hvis den der dom­mer hav­de dømt an­der­le­des. For et dansk lands­hold skal kun­ne ska­be stør­re mar­gi­na­ler ned til de lan­de, vi har va­e­ret i grup­pe med (med und­ta­gel­se af Portu­gal na­tur­lig­vis) end til at va­e­re af­ha­en­gi­ge af de de­tal­jer, vi har va­e­ret ud­sat for den­ne gang.

Men så i af­ten og på tirs­dag kan lands­hol­det al­li­ge­vel aen­dre på det me­ste af bil­le­det. El­ler det kan gø­re det be­tyd­nings­løst, for kom­mer vi først til EM og gør det godt, kan man ar­gu­men­te­re for, at vej­en der­til var fløjten­de li­ge­gyl­dig. Det kan man fak­tisk godt ar­gu­men­te­re for, og sa­er­ligt hvis man er af den op­fat­tel­se, at den dan­ske ta­lent­mas­se er helt i or­den og med ti­den kan gi­ve os end­nu fle­re og me­get bed­re op­le­vel­ser, end hol­det har gjort de se­ne­re år. Og det er jeg.

Helt så­dan har de det ik­ke her i Sve­ri­ge, hvor jeg sid­der og skri­ver dis­se linjer. Som I kan la­e­se min sven­ske kol­le­ga skri­ve her på si­der­ne, kun­ne det sven­ske lands­hold på en dår­lig dag ta­be til Dan­mark, selv hvis vi stil­le­de Det er trods alt det dan­ske, og ik­ke det sven­ske lands­hold, der gi­ver de største for­håb­nin­ger for skan­di­na­visk fod­bolds frem­tid op med Bam­se og Kyl­ling og den lil­le havfrue. Tja, det vil­le jeg da egent­lig godt gi­ve ham ret i, men så skul­le han og­så love, at de ik­ke stil­le­de med Pip­pi. DESVA­ER­RE GØR DE det na­e­sten. For når Zla­tan Ibra­him­ovic i af­ten går i spid­sen for sit hold, kun­ne det li­ge så vel va­e­re ver­dens sta­er­ke­ste pi­ge, der red ind i Vis­by på sin he­st med en abe på skul­de­ren og helt ale­ne kla­re­de he­le ver­den til si­ne ven­ners sto­re gla­e­de.

Zla­tan Ibra­him­ovic er ham, sven­sker ha­en­ger de­res for­håb­nin­ger på, og i går kom det så vidt, at selv hans gam­le ri­val Fredrik Ljung­berg fandt det synd, at han måt­te kla­re det he­le selv. Arh, Fre­de. Det pres mag­ter han nok at ba­e­re.

For det dan­ske lands­hold vil det va­e­re fan­ta­stisk at få lov at sen­de Zla­tan Ibra­him­ovic på pen­sion, men for det sven­ske folk vil det va­e­re en ka­ta­stro­fe. For de har me­get lidt an­det. De har et U21-lands­hold, der er eu­ro­pa­me­stre, og som slog Dan­mark ud, men jeg vil­le ik­ke i et se­kund byt­te ma­te­ri­a­let for det dan­ske. Det er trods alt det dan­ske, og ik­ke det sven­ske lands­hold, der gi­ver de største for­håb­nin­ger for skan­di­na­visk fod­bolds frem­tid. Nå ja: Og for dansk fod­bold i sa­er­de­les­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.