Å SPIL I AF­TEN

BT - - PLAYOFF-GYSER -

Øko­no­mi­en

For frem­ti­dens skyld Skam­men ved ik­ke at nå hi­sto­ri­ens største EM For før­ste gang no­gen­sin­de del­ta­ger 24 lan­de ved som­me­rens EM i Frank­rig. Va­er­ter­ne er født del­ta­ger, hvil­ket be­ty­der, at de re­ste­ren­de lan­de spil­ler om 23 plad­ser. For­delt mel­lem 53 na­tio­ner gi­ver det 43 pro­cent chan­ce for at kom­me med. Det er så vold­som stor en an­del, at det selv­føl­ge­lig er lig med kri­se for fod­bold­na­tio­ner med Danmarks og Sve­ri­ges hi­sto­rik at kik­se.

Hvem er bedst i Nor­den?

Man må ik­ke un­der­vur­de­re de øko­no­mi­ske aspek­ter af at ram­me en slut­run­de. I Dan­mark har DBU-di­rek­tør Claus Bret­ton-Mey­er kaldt det ’spri­t­af­gø­ren­de’, at Dan­mark kva­li­fi­ce­rer sig, og det hand­ler selv­føl­ge­lig og­så om de for­ment­lig 90 mil­li­o­ner kro­ner, der lig­ger ale­ne i start­pen­ge ved at kom­me med. DBU har gang i spa­reø­vel­ser i dis­se år - så sto­re pen­ge vil selv­føl­ge­lig lu­ne i den si­tu­a­tion. Og her ad­skil­ler si­tu­a­tio­nen sig ik­ke vold­somt i Sve­ri­ge, hvor man i det sven­ske fod­bold­for­bund og­så er pres­set på øko­no­mi og har vars­let fy­rin­ger af an­sat­te i for­bun­det. I som­me­rens U21-EM mød­tes Dan­mark og Sve­ri­ge i se­mi­fi­na­len. En kamp, Sve­ri­ge vandt 4-1 - blandt an­det bå­ret frem af ly­sten til at luk­ke mun­den på et dansk hold, der hav­de gi­vet ud­tryk for, at Sve­ri­ge var en art drøm­me­mod­stan­der i se­mi­fi­na­len. Slut­run­den vi­ste, at beg­ge lan­de står med go­de ung­domsår­gan­ge, og kan man al­le­re­de den­ne som­mer få nog­le af dem bragt i spil til et EM, vil det va­e­re den per­fek­te be­gyn­del­se på frem­ti­den. Vi be­gyn­der med at an­er­ken­de, at Island selv­føl­ge­lig li­ge nu er det helt sto­re num­mer i Nor­den. Men det aen­drer ik­ke på, at vi står med kam­pen mel­lem Nor­dens hi­sto­risk set to største lands­hold. I det­te årtu­sin­de har Dan­mark va­e­ret i fem af ot­te slut­run­der. Sve­ri­ge har i sam­me pe­ri­o­de del­ta­get i seks af ot­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.