Sve­ri­ge de mindst rin­ge

BT - - PLAYOFF-GYSER -

I2015 HAR SVE­RI­GE et lands­hold, der kan ta­be mod hvem som helst. Men og­så en Zla­tan Ibra­him­ovic, som kan sa­en­ke al modstand i ver­den. Hvis Dan­mark slår Sve­ri­ge ud, er Ibra­him­ovi­cs lands­holdskar­ri­e­re slut, og det har ’Ibra­ka­da­bra’ ik­ke ta­enkt sig at til­la­de.

Mor­ten Ol­sen har va­e­ret dansk land­stra­e­ner i he­le 2000’er­ne, og det dan­ske lands­hold har va­e­ret gen­ken­de­ligt igen­nem de 15 år. I Sve­ri­ge har vi i sam­me tids­pe­ri­o­de haft to land­stra­e­ne­re i Lars La­ger­bäck (pe­ri­o­de­vis sam­men med Tom­my Sö­der­berg) og Erik Ham­rén. Og det har va­e­ret to helt for­skel­li­ge hold. Un­der Lars La­ger­bäck hav­de vi en ra­ek­ke spil­le­re i sto­re klub­ber og kun­ne spil­le li­ge op med al­le hold i ver­den. Og det gjor­de vi. Ved VM i 2006 spil­le­de vi for ek­sem­pel 0-0 mod Tri­ni­dad/To­ba­go den ene uge og 2-2 mod Eng­land ugen ef­ter. Vi var ut­ro­ligt sva­e­re at slå, men vi hav­de og­så gan­ske sva­ert ved at vin­de og la­ve­de sja­el­dent mas­ser af mål.

Un­der Erik Ham­rén har det va­e­ret me­get an­der­le­des i for­hold til La­ger­bäck. Med me­re of­fen­siv og min­dre di­sci­pli­ne­ret fod­bold har vi kun­net la­ve fi­re mål mod Tys­kland på Olym­pi­asta­dion i Berlin, men og­så tabt mod Un­garn og Ukrai­ne og spil­let uaf­gjort med Mon­te­ne­gro.

Mens vi un­der La­ger­bäck var lidt me­re tri­ste, var vi og­så me­get bed­re. Mens vi un­der Ham­rén for­sø­ger at spil­le me­re of­fen­siv fod­bold, kan vi og­så ta­be mod, hvem end vi mø­der. DA SVE­RI­GE TRAK Dan­mark i play­off, før­te jeg en Twit­ter-di­a­log med dan­ske jour­na­list­kol­le­ger, som men­te, at vi i Sve­ri­ge var for ne­ga­ti­ve over for vo­res eget hold.

Jeg sva­re­de, at de da helt sim­pelt ik­ke hav­de set Sve­ri­ge spil­le til­stra­ek­ke­ligt Zla­tan er ik­ke klar til at gå på lands­holds­pen­sion end­nu. Først skal han spar­ke Sve­ri­ge til Frank­rig og der­ef­ter af­slut­te med et EM of­te. Og at Sve­ri­ge på en dår­lig dag vil­le kun­ne ta­be til Bam­se, Kyl­ling og den lil­le havfrue. Sva­ret fra Dan­mark kom lyn­hur­tigt. »Hav­de de tre va­e­ret til­ga­en­ge­li­ge, hav­de de va­e­ret vo­res tre bed­ste.«

Og det er der, vi står før de her play­of­f­kam­pe. Med to lan­de, som ik­ke sy­nes, at de­res lands­hold er så go­de, som de bur­de va­e­re. Og det er to li­ge hold, som mø­des der, hvor to sto­re per­son­lig­he­der går mod en­den.

Mor­ten Ol­sen som dansk land­stra­e­ner og Zla­tan Ibra­him­ovic som svensk an­fø­rer. Og det, som af­gør det, tror jeg, fin­des li­ge der.

Ol­sen sid­der på ba­en­ken, Ibra­him­ovic er på ba­nen, og Zla­tan er ik­ke klar til at gå på lands­holds­pen­sion end­nu.

Først skal han spar­ke Sve­ri­ge til Frank­rig og der­ef­ter af­slut­te med et EM. På Danmarks be­kost­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.